Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОРВЕИТЕЛНОСТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Euro Pool Group (наричана по-надолу:  „EPG“, „ние“, „нашите“ или „нас“) създаде настоящата декларация за поверителност, защото вашата поверителност е важна за нас. Настоящата декларация за поверителност обяснява как събираме и използваме вашите лични данни и тя се прилага за всички лични данни, които събираме по време на процедурата по кандидатстване. Юридическото лице на подразделението на Euro Pool System или отделът La Palette Rouge, влязъл във връзка с вас по отношение на процедурата за кандидатстване, е отговорен за обработката на личните ви данни. Euro Pool System International B.V. може в определени случаи да бъде съвместен администратор на вашите лични данни в качеството си на крайната компания-майка на това юридическо лице.

Можем да актуализираме настоящата Декларация за поверителност от време на време поради нови разработки. EPG Ви съветва да четете редовно настоящата Декларация за поверителност, за да бъдете в течение с всички промени, които могат да бъдат приложени. Ще бъдете уведомени за всички касаещи ви промени в настоящата Декларация за поверителност, в случай, че сметнем това за уместно във връзка с потенциалното въздействие на такива промени (например, ако ще участваме в дейности с автоматизирано вземане на решения или профилиране). Настоящата версия на Декларацията за поверителност е актуализирана последно на 15 май 2018 г.

1. Типове предмети на данни

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за вас, защото вие сте кандидатствали за работа в EPG.

2. Типове лични данни

Можем да събираме следните лични данни:

Данни за контакт. Такива са вашето име, адрес, дата на раждане, вашият личен имейл адрес и телефонен номер.

Професионална информация. Например например служебни дейности (автобиография), образование, позиция и вашето представяне.

3. Цели на обработката

Ние ще обработваме вашите данни за следните цели:

Управление на човешките ресурси и персонал: тази цел включва обработка, необходима за набиране и подбор на подходящи кандидати.

Сигурност и безопасност: тази цел е насочена към дейности като тези, свързани със здравето и безопасността, защитата на EPG и служителите и кандидатите на EPG, активите и удостоверяването на статуса на служителите и кандидатите и правата за достъп.

Защита на жизнените интереси на кандидатите: тази цел се отнася за обработката, която е необходима за защита на жизнените интереси на кандидата, например, спешни медицински причини.

4. Правна основа за обработка на вашите данни

Ние можем да обработваме вашите лични данни на основание, че обработката е необходимо за целите на законния интерес, преследван от нас. Вярваме, че нашият(ите) интерес(и) за обработване на определени лични данни надвишава интереса(ите) на предметите на данни, също така се взема предвид естеството на личните данни, които обработваме (например данни за набиране на кандидати за работа). Където е възможно, ние редовно ще балансираме тези интереси. Ние можем също така да обработваме лични данни, за да спазим определено правно задължение. И накрая, в някои случаи можем да поискаме вашето съгласие за обработка на вашите лични данни за определени цели. Винаги сте свободни да оттеглите такова съгласие, въпреки че това няма да повлияе на законността на обработката, преди вашето съгласие да бъде оттеглено.

5. Страни, които могат да имат достъп до вашите данни

Ние можем да споделяме вашите лични данни при следните обстоятелства:

  • Нашите служители могат да имат достъп до вашите лични данни. В такъв случай достъпът ще бъде предоставен само ако е необходимо за целите, описани по-горе, и само ако служителят е обвързан от задължение за поверителност;
  • Можем да споделяме вашите лични данни с трети страни, действащи от наше име. Тези трети страни включват нашите доставчици на услуги (ИТ), доставчици на заплати или други трети страни, свързани с човешки ресурси, и агенции за сигурност/надзор. В такива случаи тези трети страни могат да използват вашите лични данни само за целите, описани по-горе и само в съответствие с нашите инструкции;
  • Ние можем да споделяме вашите лични данни, ако това се налага по закон или по съдебен ред, например с правоприлагащи органи или други правителствени агенции.

6. Сигурност

Ние сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни от случайна или незаконна обработка, включително гарантирайки, че:

  • вашите лични данни са защитени срещу неупълномощен достъп;
  • конфиденциалността на вашите лични данни е гарантирана;
  • целостта и наличността на вашите лични данни ще бъдат запазени;
  • съответният персонал е обучен във връзка с изискванията за информационна сигурност;
  • реални или предполагаеми нарушения на данните се отчитат в съответствие с приложимото законодателство.

Когато предоставяме чувствителни лични данни по електронна поща, ние ще се стремим (и ще накараме нашите доставчици да направят същото) да поддържаме съвременните стандарти за сигурност.

7. Местоположение на вашите лични данни

Вашите лични данни ще останат в рамките на Европейското икономическо пространство, докато са в наша грижа.

8. Съхранение на лични данни

Ние съхраняваме вашите лични данни в продължение на четири седмици след прекратяване на процедурата по набиране на персонал, освен ако не сте дали съгласието си за по-дълъг период от време. Ние ще изтрием вашите лични данни след такъв период (освен ако задължително регулаторно изискване изисква запазването им по-дълъг период от време). Това означава, че всички ваши лични данни ще бъдат изтрити в рамките на този период от време след приключване на процедурата за подбор. В случай, че решим да ви наемем като служител, може да се окаже, че вашите лични данни ще бъдат съхранявани в личното ви досие (в този случай се отнасяме до Декларацията за поверителност на служителите на EPG). Моля, имайте предвид, че за целите на комуникацията личните данни могат да бъдат обработвани чрез системи и сървъри за електронна поща и могат (поради тази причина) да продължат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди от време.

9. Вашите права съгласно закона за защита на данните

Имате определени права съгласно т. Нар. Общ регламент за защита на данните, приложим в Европейското икономическо пространство, които права можете да поискате да упражните чрез посочените по-долу данни за контакт.

Права на достъп
Имате право на копие от вашите лични данни, които ние държим при нас, както и някои подробности относно това как ги използваме. Тази информация ще ви бъде предоставена по електронен път.

Право на коригиране
Ние предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че личните данни, които държим за вас, са точни и пълни. Ако обаче не вярвате, че това е така, можете да ни помолите да ги актуализираме или изменим.

Право на заличаване
При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни, например когато личните данни, които сме събрали, вече не са необходими за първоначалната цел или когато оттеглите съгласието си, в случай че такова съгласие е било дадено. Това решение обаче ще се ръководи от (други) ангажирани интереси. Например, ние може да имаме правни и регулаторни задължения, които ни пречат да изпълним вашето искане.

Право на ограничаване на обработката
При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да спрем да използваме вашите лични данни, например когато смятате, че личните данни, които притежаваме за вас, може да са неточни или когато смятате, че вече няма нужда да използваме вашите лични данни.

Право на преносимост на данните
При определени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим личните данни, които сте ни предоставили, на друга трета страна по ваш избор.

Право на възражение
Имате право да възразите срещу дейности по обработката, които се основават на нашите законни интереси. Освен ако нямаме убедително законно основание за обработката, ние вече няма да обработваме личните данни на тази основа, когато подадете такова възражение.

Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и/или профилиране
Имате право да не се подлагате на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което поражда правен ефект за вас или има подобен значителен ефект. Ние обикновено не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране, но ако смятате, че по някакъв начин сте били обект на автоматизирано решение и не сте съгласни с резултата, можете да се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу, и да ни помолите да прегледаме решението.

Право на оттегляне на съгласието
Ние да ви помолим да дадете вашето съгласие в конкретни случаи. Където направим това, имате право да оттеглите съгласието си за по-нататъшно използване на вашите лични данни.

Право на подаване на жалба пред орган за защита на данните
Вие имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните.

10. Координати

Ако имате въпроси относно настоящата политика или начина, по който личните данни се обработват от нас, моля, свържете се с местния отдел за човешки ресурси. Можете да се свържете с Отговорника по поверителността в нашия централен офис на адрес Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Нидерландия или да изпратите имейл до privacy.officer@europoolsystem.com.