Общи условия за употреба на палети LPR

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните разпоредби се прилагат за всички физически или юридически лица, които използват палети LPR („палети LPR”), независимо дали е в рамките на веригата за наем на палети LPR („Верига на LPR“).

Всяко зареждане или приемане на стоки в палети LPR и всяко действително държане на палети LPR в или извън веригата на LPR предполага потвърждение и приемане на настоящите Общи условия и условия за използване („Общи условия“).

СОБСТВЕНОСТ

Пълното законово и по справедливост право на собственост върху палети LPR остава върху ЛПР Юръп Б.В. [LPR Europe BV] (и на всяка от неговите партньори, според случая) („LPR“) по всяко време. Палетите LPR не могат да бъдат прехвърляни, давани под наем или заменяни (безвъзмездно или срещу заплащане), нито да бъдат използвани за други цели освен тези, разрешени от LPR.

Палетите LPR могат да бъдат идентифицирани по червеното им оцветяване и логото „LPR“, което е регистрирана търговска марка.

Всяко имитиране, изменение или неразрешено използване на марката, търговските марки или продукти на LPR представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на LPR, за което виновникът може да носи отговорност.

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Субекти, упълномощени да използват LPR палети („Упълномощени потребители“) са:

 • Клиентите на LPR („Клиенти на LPR“);
 • Клиенти на клиенти на LPR (главно (масови) търговци на дребно), включително техни подизпълнители, действащи в рамките на Веригата на LPR (за транспорт, съхранение и т.н.) („Търговци на дребно“), като бъде уточнено, че такова използване ще се извърши само в съответствие с (i) разпоредбите на споразумението, сключено между LPR и Клиента на LPR („Споразумение с клиента“) и (ii) разпоредбите на членове 4 и 5 от настоящите Общи условия;
 • всяко лице, изрично писмено упълномощено от LPR.

С изключение на упълномощените потребители, никое друго лице не е упълномощено да използва палети LPR и трябва да ги върне незабавно на LPR, ако притежава палети LPR. LPR си запазва правото да предприеме всякакви правни действия срещу всяко физическо или юридическо лице, което притежава палети LPR, без да е упълномощено („Неупълномощени потребители“).

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПАЛЕТИ LPR

Палетите LPR се наемат от клиентите на LPR за съхраняване и транспортиране на стоките, които клиентите на LPR продават на търговците на дребно.

Освен ако не е договорено друго писмено от LPR:

 • празните палети LPR се отделят от другите палети и се сортират от търговците на дребно,
 • след това палетите LPR се предоставят за събиране. В съответствие с политиката за устойчиво развитие на LPR, честотата на събирането ще зависи от броя на палетите LPR, достъпни за събиране, и от възможността за организиране на обединен транспорт.

Търговците на дребно информират LPR за броя на палетите LPR в техните помещения, за всички обстоятелства, които могат да възпрепятстват събирането, както и за всяка промяна на техните обекти и логистична схема.

Упълномощените потребители са отговорни за осигуряването на качествена и количествена цялост на палетите LPR. По-специално упълномощените потребители трябва да:

 • се грижат разумно за палетите,
 • разполагат с достатъчно ресурси и оборудване, за да се справят с товаренето и разтоварването на палети,
 • извършват дейност с палетите LPR съгласно периодично действащите инструкции на LPR,
 • съхраняват палетите LPR по подходящ начин и при условия, които адекватно защитават и съхраняват палетите LPR, и по-специално чрез осигуряване на правилната вентилация на складовите помещения и правилното разпределение на купчини в складовете съгласно правилото FIFO, когато е възможно (с максимум 40 палети на купчина в зависимост от правилата за безопасност на обекта),
 • осигурят безопасно използване на палети LPR, по-специално като се уверят, че палетите LPR не са обект на замърсяване, не съдържат чужди тела (скоби, счупено стъкло и др.) и не са в контакт с токсични, опасни, ароматни, минерални, органични или радиоактивни вещества. Използването на палети LPR в оранжерии или в полета за отглеждане не е разрешено. Ако палети LPR са замърсени, Упълномощените потребители информират незабавно LPR.

Упълномощените потребители са наясно с факта, че палетите LPR, като третична опаковка, не са предназначени да бъдат в пряк контакт с хранителни продукти.

Упълномощените потребители не могат да отказват да върнат палетите LPR на LPR и няма да ги използват без предварително разрешение от LPR.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКИТЕ - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

LPR използва компютъризирана система за наблюдение на нивата на запасите на палети LPR в обектите на търговеца, когато е уместно.

За търговците на дребно, които получават палети LPR от клиенти на LPR, запасите се базират на броя палети LPR, доставени от Клиенти на LPR, и броя палети LPR, събрани от LPR или върнати на неговите клиенти.

LPR ще информира търговците на дребно редовно или при поискване за регистрираните запаси от палети LPR. Такива резервирани запаси са задължителни за търговците на дребно, освен ако не бъде изпратено подробно възражение до LPR в рамките на 30 дни след съобщението за запасите.

LPR и упълномощените представители на LPR имат право да имат разумен достъп до обектите на търговците на дребно, за да извършват събиране, да извършват одити на запасите или за всяка друга подходяща цел във връзка с палети LPR. Посещенията и инвентаризациите ще се извършват през работното време на съответния обект, а служителите на LPR ще спазват приложимите условия за безопасност.

ФИТОСАНИТАРНИ ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Няколко законови и/или регулаторни изисквания, включително тези по отношение на санитарните и фитосанитарните правила и разпоредби (съвместно наричани по-долу „Приложими закони и разпоредби“) са в сила по отношение на дървени палети, по-специално:

 • Споразумението на Световната търговска организация относно санитарните и фитосанитарните мерки
 • Международните стандарти за фитосанитарни мерки № 15 (ISPM 15), предвиждащи Регламент за опаковъчния материал от дървесина в международната търговия, разработен от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ОПЗ) и Международната конвенция за растителна защита (IPPC).
 • Регламент на Съвета (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно защитните мерки срещу вредители по растенията, и други регламенти за прилагане, като Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г.

Фокус

Регламент (ЕС) 2016/2031 определя по-специално изискванията за внос на дървен опаковъчен материал (включително палети) от трети страни в ЕС.

Всички палети, внесени в ЕС (натоварени или празни) от трети страни, трябва да бъдат третирани и официално маркирани в съответствие с ISPM15.

Специални територии със специфични изисквания

 • За целите на Регламент (ЕС) 2016/2031, следните територии се считат за трети страни: Сеута, Мелила, Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Сен Бартелеми, Сен Мартин и Канарските острови.

Третирането по ISPM15 е необходимо за опаковките от дърво, идващи от някои райони на ЕС (като Португалия и някои части на Испания), в които е известно, че се среща боров нематод (Решение за изпълнение на Комисията 2012/535/ЕС от 26 септември 2012 г.).

 • Национални закони. Гореспоменатите норми и разпоредби се прилагат и тълкуват по различни начини в различните страни по света. Това може да доведе до различен набор от законови изисквания, в зависимост от съответната държава.

По-специално, палети, изнасяни извън ЕС (натоварени или празни) за трети страни, може да се наложи да отговарят на специфичните фитосанитарни изисквания на страната на внос (като третиране ISPM 15 или фитосанитарен сертификат).

Фокус - Канарски острови

Според испанския закон „Orden APA/1076/2018“, всички палети, внесени на и изнесени от Канарските острови (натоварени или празни), трябва да бъдат третирани и официално маркирани в съответствие с ISPM15 (включително от и за ЕС).

Повече информация можете да намерите на интернет сайта на IPPC: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

По всяко време остава пълна отговорност на Упълномощените потребители да се информират за приложимите закони и разпоредби, които се прилагат, където се отнасят за упълномощените потребители в качеството им на професионален оператор, както и винаги да изискват и използват палети, съвместими с ISPM 15, където се изисква.

Палетите LPR, съвместими с ISPM 15, винаги могат да бъдат поръчвани от Клиенти на LPR и съответно доставени от LPR, всички в съответствие с приложимите закони на държавата на доставка („палети LPR по ISPM 15“). След като бъдат доставени, клиентите на LPR и в по-общ смисъл упълномощените потребители са изцяло отговорни за използването на съответните палети LPR по ISPM 15.

Употребата на палети LPR, които не отговарят на приложимите закони и разпоредби на страната на вноса, е на собствен риск на упълномощените потребители и по тази причина LPR няма да приеме никакви претенции, които могат да възникнат в резултат на такава употреба. LPR си запазва правото да възстанови от Упълномощения потребител всички разходи и разноски, направени от LPR в резултат на (или всякакви щети, за които могат да бъдат отправени искове от трети страни, свързани с), всяко използване на палети LPR, които не отговарят на ISPM15 (когато се изисква употребата на палети LPR по ISPM 15).

ИНФОРМАЦИЯ

Въпреки че са положени всички усилия за предоставяне на пълна и точна информация, LPR не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, или декларации относно точността на съдържанието на тази уеб страница. LPR не поема никаква отговорност за грешки или пропуски в информацията, съдържаща се в интернет страницата или при работата на интернет страницата.

РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

Упълномощените потребители (и неупълномощените потребители) поемат всички рискове, свързани с палети LPR, когато са под техен контрол. Съответно, упълномощените потребители (и неупълномощените потребители) носят отговорност за загуба или повреда на палети LPR, както и за всякакви щети или телесни наранявания, причинени от палети LPR на всяко имущество или лица, докато са били под контрола на Упълномощените потребители (и неупълномощените потребители).

Всички произтичащи от това плащания и по-специално сума за обезщетение за невъзстановени, изгубени или повредени палети LPR могат да бъдат изискани от тях директно от LPR.

В никакъв случай изплащането на обезщетение не води до прехвърляне на права на собственост по отношение на палети LPR.

СПОРОВЕ

Настоящите Общи условия се уреждат от френското законодателство. Всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с условията им, се представя пред изключителната юрисдикция на съответния търговски съд на Тулуза.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Споразумението с клиента, ако има такова, има предимство над настоящите Общи условия.