<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Smluvní podmínky použití palet LPR

POUŽITÍ

Následující ustanovení se vztahují na všechny fyzické nebo právnické osoby používající palety LPR („palety LPR“), ať už v rámci nájemního okruhu palet LPR („okruh LPR“), či mimo něj.

Jakékoli nakládání nebo přijetí zboží na paletách LPR a jakékoli skutečné držení palet LPR v rámci okruhu LPR nebo mimo něj znamená potvrzení a přijetí těchto smluvních podmínek použití („smluvní podmínky“).

VLASTNICTVÍ

Veškerý právní nárok, nárok na prospěch a spravedlnost a veškeré vlastnictví ve vztahu k paletám LPR vždy náležet společnosti LPR Europe BV (a případně jakékoli její přidružené společnosti) („LPR“). Palety LPR nesmějí být převáděny, pronajímány ani vyměňovány (ať už bezplatně nebo za úplatu), ani používány k žádným jiným účelům než těm povoleným společností LPR.

Palety LPR lze identifikovat podle červené barvy a loga „LPR“, což je registrovaná ochranná známka.

Jakékoli napodobení, úprava nebo nepovolené použití obchodní značky, ochranných známek nebo produktů společnosti LPR představuje porušení práv společnosti LPR na (duševní) vlastnictví, za které může pachatel nést odpovědnost.

OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELÉ

Subjekty oprávněnými k používání palet LPR („oprávnění uživatelé“) jsou:

 • Zákazníci společnosti LPR („zákazníci LPR“);
 • klienti zákazníků LPR (převážně (velcí) maloobchodníci), včetně jejich subdodavatelů jednajících v rámci okruhu LPR (za účely přepravy, skladování atd.) („maloobchodníci“), přičemž je uvedeno, že k takovému použití bude docházet pouze v souladu s (i) ustanoveními smlouvy uzavřené mezi LPR a zákazníkem LPR (dále jen „smlouva se zákazníkem“) a (ii) ustanoveními článků 4 a 5 těchto smluvních podmínek;
 • jakákoli strana výslovně písemně oprávněná společností LPR.

S výjimkou oprávněných uživatelů není palety LPR oprávněna používat žádná jiná strana a pokud se palety LPR ocitnou v jejím držení, musí je neprodleně vrátit společnosti LPR. LPR si vyhrazuje právo podniknout jakékoli právní kroky proti jakékoli fyzické nebo právnické osobě, která drží palety LPR na neoprávněném základě („neoprávnění uživatelé“).

OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ PALET LPR

Palety LPR jsou najímány zákazníky LPR pro účely skladování a přepravy zboží, které zákazníci LPR prodávají maloobchodníkům.

Pokud není se společností LPR písemně dohodnuto jinak:

 • prázdné palety LPR musí maloobchodníci oddělit od ostatních palet a vytřídit,
 • palety LPR budou poté zpřístupněny k vyzvednutí. V souladu se zásadami společnosti LPR v oblasti udržitelného rozvoje bude frekvence vyzvedávání záviset na počtu palet LPR dostupných k vyzvednutí a na možnosti organizace společné (poolové) dopravy.

Maloobchodníci informují společnost LPR o počtu palet LPR ve svých provozovnách, o všech okolnostech, které by mohly bránit vyzvednutí, jakož i o jakýchkoli úpravách svých lokalit a logistického okruhu.

Oprávnění uživatelé jsou odpovědní za zajištění kvalitativní a kvantitativní integrity palet LPR. Oprávnění uživatelé mají zejména povinnost:

 • vhodně o palety pečovat,
 • mít dostatečné zdroje a vybavení pro nakládání a vykládání palet,
 • nakládat s paletami LPR podle platných pokynů LPR, které jsou průběžně poskytovány,
 • skladovat palety LPR řádným způsobem a za podmínek, v nichž jsou palety LPR přiměřeně chráněny a zachovány, a zejména zajistit řádné větrání skladovacích prostor a řádné rozložení stohů ve skladech podle pravidla FIFO, je-li to možné (maximálně 40 palet v jednom stohu dle bezpečnostních předpisů na staveništi),
 • zajistit bezpečné používání palet LPR, zejména zajištěním toho, aby palety LPR nebyly nijak kontaminovány, neobsahovaly žádná cizí tělesa (svorky, rozbité sklo atd.) a nepřišly do kontaktu s toxickými, nebezpečnými , zapáchajícími, minerálními, organickými nebo radioaktivními látkami. Použití palet LPR uvnitř skleníků nebo na polích pro pěstování není povoleno. Dojde-li ke kontaminaci nebo znečištění palet LPR, musí oprávnění uživatelé neprodleně informovat LPR.

Oprávnění uživatelé jsou si vědomi skutečnosti, že palety LPR jako terciární obaly nejsou určeny k přímému kontaktu s potravinami.

Oprávnění uživatelé neodmítnou vrátit palety LPR společnosti LPR a nebudou je používat bez předchozího oprávnění od společnosti LPR.

VEDENÍ ZÁSOB – SOUPISY

Společnost LPR v relevantních případech používá počítačový systém ke sledování úrovně zásob palet LPR v lokalitách maloobchodníků.

V případě maloobchodníků, kteří palety LPR přijímají od zákazníků LPR, jsou úrovně zásob založeny na počtu palet LPR dodaných zákazníky LPR a počtu palet LPR vyzvednutých společností LPR nebo vrácených jejím zákazníkům.

Společnost LPR informuje maloobchodníky o zaznamenaných zásobách palet LPR v pravidelných intervalech nebo na vyžádání. Takové rezervované zásoby jsou pro maloobchodníky závazné, pokud do 30 dnů od sdělení úrovně zásob nebudou společnosti LPR zaslány podrobné námitky.

Společnost LPR a její autorizovaní zástupci jsou oprávněni mít přiměřený přístup do lokalit maloobchodníků za účelem vyzvednutí palet, provádění auditů zásob nebo za jakýmkoli relevantním účelem v souvislosti s paletami LPR. Návštěvy a soupisy se budou odehrávat během otevírací doby příslušné lokality a zaměstnanci LPR budou postupovat v souladu s příslušnými bezpečnostními podmínkami.

FYTOSANITÁRNÍ PRAVIDLA A PŘEDPISY

Na dřevěné palety se vztahuje několik zákonných nebo regulačních požadavků, včetně požadavků týkajících se hygienických a fytosanitárních pravidel a předpisů (společně „příslušné zákony a předpisy“), zejména:

 • Dohoda Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření
 • Mezinárodní normy pro fytosanitární opatření č. 15 (ISPM 15), které stanoví nařízení o obalových materiálech ze dřeva v mezinárodním obchodu, vyvinuté Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (IPPC).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a další prováděcí nařízení, jako je prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019.

Zaměření

Nařízení (EU) 2016/2031 stanoví zejména požadavky na dovoz obalového materiálu ze dřeva (včetně palet) ze třetích zemí do EU.

Všechny palety dovážené do EU ze třetích zemí (naložené nebo prázdné) musí být ošetřeny a úředně označeny v souladu s ISPM15.

Území EU se specifickými požadavky

 • Pro účely nařízení (EU) 2016/2031 se za třetí země považují tato území: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin a Kanárské ostrovy.

Ošetření ISPM15 se vyžaduje u dřevěných obalů pocházejících z některých oblastí EU (jako je Portugalsko a některé části Španělska), ve kterých je známo, že se vyskytuje háďátko borové (prováděcí rozhodnutí Komise 2012/535/EU ze dne 26. září 2012).

 • Vnitrostátní zákony. Výše uvedené normy a předpisy jsou v různých zemích světa aplikovány a interpretovány různými způsoby. To může vést k rozdílným právním požadavkům v závislosti na dané zemi.

Zejména palety vyvážené mimo EU do třetích zemí (naložené nebo prázdné) mohou podléhat požadavku na splnění zvláštních fytosanitárních požadavků platných v zemi dovozu (jako je ošetření ISPM 15 nebo fytosanitární osvědčení).

Zaměření – Kanárské ostrovy

Podle španělského zákona „Orden APA/1076/2018“ musí být všechny palety dovážené a vyvážené z Kanárských ostrovů (naložené nebo prázdné) ošetřeny a úředně označeny v souladu s ISPM15 (včetně převozu z EU a do EU).

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách IPPC: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Zaměření – Ostrov Réunion

Podle nařízení prefektury č. 2011 - 1479 ze dne 30. září 2011 musí být všechny palety dovážené na ostrov Réunion (ať už naložené nebo prázdné) ošetřeny a označeny v souladu s ISPM15 (včetně palet z Evropské unie).

 

Vždy je výhradní odpovědností oprávněných uživatelů informovat se o příslušných zákonech a předpisech, které se mohou na oprávněné uživatele v jejich postavení profesionálního provozovatele vztahovat, a v případě potřeby vždy žádat palety splňující ISPM 15 a používat je.

Palety LPR splňující ISPM 15 si zákazníci LPR mohou vždy objednat a nechat společností LPR odpovídajícím způsobem doručit, vše v souladu s platnými zákony země dodání („ISPM 15 palety LPR“). Po dodání jsou zákazníci LPR a obecněji oprávnění uživatelé plně odpovědní za používání dotyčných ISPM 15 palet LPR.

Používání palet LPR, které nejsou v souladu s příslušnými zákony a nařízeními země dovozu, je na vlastní riziko oprávněných uživatelů, a LPR proto nepřijímá žádné nároky, které mohou z jakéhokoli takového použití vyplývat. LPR si vyhrazuje právo vymáhat od oprávněného uživatele veškeré náklady a výdaje, které LPR vzniknou v důsledku použití jiných než ISPM15 palet LPR (nebo jakýchkoli škod, které mohou uplatnit jakékoli třetí strany v souvislosti s takovým použitím), je-li vyžadováno použití ISPM15 palet LPR.

INFORMACE

Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k poskytnutí úplných a přesných informací, LPR neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, ani prohlášení o přesnosti obsahu na této webové stránce. LPR nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v informacích obsažených na webové stránce nebo v rámci provozu webové stránky.

RIZIKA A ODPOVĚDNOST

Oprávnění uživatelé (a neoprávnění uživatelé) na sebe přebírají veškerá rizika spojená s paletami LPR po dobu, kdy jsou pod jejich kontrolou. V souladu s tím jsou oprávnění uživatelé (a neoprávnění uživatelé) odpovědní za jakékoli ztráty nebo škody na paletách LPR, jakož i za jakékoli škody nebo zranění paletami LPR způsobené na jakémkoli majetku nebo osobách v době, kdy jsou pod kontrolou oprávněných uživatelů ( a neoprávněných uživatelů).

Veškeré následné platby a zejména kompenzační částky za nevrácené, ztracené nebo poškozené palety LPR od nich mohou být vyžádány přímo společností LPR.

Vyplacení kompenzace v žádném případě neznamená jakýkoli převod vlastnických práv k paletám LPR.

SPORY

Tyto smluvní podmínky se řídí francouzským právem. Veškeré spory nebo nároky vzniklé na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi budou předloženy výlučné jurisdikci příslušného obchodního soudu v Toulouse.

RŮZNÉ

Případná smlouva se zákazníkem má přednost před těmito smluvními podmínkami.