<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LPR-kuormalavojen käyttöä koskevat yleiset ehdot

SOVELTAMINEN

Seuraavia säännöksiä sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, jotka käyttävät LPR-kuormalavoja (”LPR-kuormalavat”) riippumatta siitä, ovatko he aktiivisia vuokrausjaksossa(”LPR-jakso”) vai eivät.

Tavaroiden lastaaminen tai hyväksyminen LPR-kuormalavoilla ja LPR-kuormalavojen todellinen hallussapito LPR-vuokrausjakson aikana tai sen ulkopuolella merkitsee näiden käyttöehtojen tunnistamistaja hyväksymistä ("Yleiset ehdot").

OMAISUUS

LPR Europe BV: llä (ja sen mahdollisilla tytäryhtiöillä) (LPR) on aina LPR-kuormalavojen oikeudellinen, taloudellinen ja tosiasiallinen omistus. LPR-kuormalavoja ei saa siirtää, vuokrata tai vaihtaa (maksutta eikä maksua vastaan) tai käyttää muihin tarkoituksiin kuin LPR: n hyväksymiin.

LPR-kuormalavat voidaan tunnistaa niiden punaisesta väristä ja 'LPR' -logosta, joka on rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki LPR-tuotemerkin ja LPR-tuotemerkkien tai -tuotteiden jäljitteleminen, muuttaminen tai luvaton käyttö on LPR:n immateriaalisten oikeuksien loukkaamista, joista tekijä voidaan pitää vastuussa.

VALTUUTETUT KÄYTTÄJÄT

Seuraavilla on lupa käyttää LPR-kuormalavoja ("valtuutetut käyttäjät"):

 • LPR: n asiakkaat ("LPR-asiakkaat");
 • LPR-asiakkaiden asiakkaat (pääasiassa (tukkukauppiaat)), mukaan lukien niiden alihankkijat, jotka ovat aktiivisia LPR-vuokrausjakson puitteissa (kuljetus, varastointi jne.) ("vähittäismyyjät"), täsmentäen että tämä käyttö on vain LPR: n ja LPR: n asiakkaiden välisen sopimuksen ("asiakassopimus") (i) ja (ii) tämän sopimuksen 4 ja 5 artiklan määräysten mukaisesti;
 • kuka tahansa osapuoli, jonka LPR on nimenomaisesti kirjallisesti valtuuttanut.

Valtuutettuja käyttäjiä lukuun ottamatta kenelläkään muulla osapuolella ei ole oikeutta käyttää LPR-kuormalavoja, ilman valtuusta olevien lavanhaltijoiden on palautettava viipymättä LPR: lle haltuunsa saamat LPR-lavat. LPR pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan, joilla on LPR-kuormalavoja luvattomasti ("Luvattomat käyttäjät").

LPR-KUORMALAVIEN HYVÄKSYTTY KÄYTTÖ

LPR: n asiakkaat vuokraavat LPR-kuormalavat tavaroiden varastointiin ja kuljettamiseen vähittäismyyjille.

Ellei LPR ole kirjallisesti toisin sopinut:

 • LPR-kuormalavat on vähittäismyyjien toimesta lajiteltava eroon muista kuormalavoista.
 • LPR-kuormalavat asetetaan saataville keräystä varten. LPR: n kestävän kehityksen yrityspolitiikan mukaisesti keräystiheys riippuu keräilyvalmiiden kuormalavojen lukumäärästä ja mahdollisuudesta yhdistettyyn kuljetukseen.

Vähittäismyyjien on ilmoittavat LPR: lle heidän hallussaan olevien LPR-kuormalavojen lukumäärän ja olosuhteista, jotka saattavat haitata keruuta, sekä mahdollisista muutoksista niiden sijaintiin ja logistiikkasykliin.

Valtuutetut käyttäjät ovat vastuussa LPR-kuormalavojen laadun ja määrän varmistamisesta. Valtuutettujen käyttäjien on erityisesti:

 • käsiteltävä kuormalavoja huolellisesti,
 • huolehdittava riittävistä työkaluista ja välineistä kuormalavojen lastaamisen ja purkamiseen.
 • käsiteltävä LPR-kuormalavoja LPR: n voimassa olevien ohjeiden mukaisesti,
 • Säilyttää LPR-kuormalavoja olosuhteissa, jotka suojaavat ja säilyttävät LPR-kuormalavat riittävästi, erityisesti varmistamalla varastoalueiden asianmukainen tuuletus ja pinojen oikea jakautuminen varastoissa, mikäli mahdollista FIFO-säännön mukaisesti (enintään 40 kuormalavalla) per pino, kyseisen sijainnin turvallisuusmääräysten mukaisesti),
 • Taata LPR-kuormalavojen turvallinen käyttö ja varmistaa erityisesti, että LPR-kuormalavat eivät ole likaantuneita, niissä ei ole vieraita esineitä (niittejä, rikkoutunutta lasia jne.) Ja että ne eivät pääse kosketuksiin myrkyllisten, vaarallisten, hajuisten, mineraalisten, orgaanisten tai radioaktiivisten aineiden kanssa. LPR-kuormalavojen käyttö kasvihuoneissa tai viljelypelloilla ei ole sallittua. Jos LPR-kuormalavat ovat likaantuneita tai likaisia, luvallisten käyttäjien on ilmoitettava asiasta LPR: lle välittömästi.

Valtuutetut käyttäjät ovat tietoisia siitä, että LPR-kuormalavoja ei ole tarkoitettu kuljetuspakkauksiksi suorissa kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Valtuutetut käyttäjät eivät saa kieltäytyä palauttamasta LPR-kuormalavoja LPR: lle tai käyttämästä niitä ilman LPR: n ennakkohyväksyntää.

VARASTOINTI - VARASTOT

LPR seuraa tarvittaessa tietojärjestelmällä vähittäismyyjien kuormalavamääriä.

Vähittäismyyjien, jotka vastaanottavat LPR-kuormalavoja LPR-asiakkailta, varastotasot perustuvat LPR-asiakkaiden toimittamien LPR-kuormalavojen määrään ja LPR-keräämien tai asiakkailleen palautettujen LPR-kuormalavojen määrään.

LPR ilmoittaa vähittäismyyjille säännöllisesti tai pyynnöstä heille rekisteröidyt LPR-kuormalavat. Nämä kirjatut määrät sitovat jälleenmyyjiä, ellei LPR: lle lähetetä yksityiskohtaista vastalausetta 30 päivän kuluessa tiedon saamisesta.

LPR: llä ja sen valtuutetuilla edustajilla on oikeus kohtuulliseen pääsyyn jälleenmyyjien tiloihin keräyksiä, varastotarkastuksia varten tai muihin LPR-kuormalavoihin liittyviin kohtuullisiin tarkoituksiin. Vierailut ja inventaario tapahtuvat kyseisen paikan aukioloaikoina, ja LPR: n työntekijöiden on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

KASVIENSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Puulavoille sovelletaan useita laillisia ja / tai virallisia vaatimuksia, mukaan lukien terveys- ja kasvinsuojelumääräykset ja määräykset (yhdessä "sovellettavat lait ja asetukset"), erityisesti:

 • Maailman kauppajärjestön sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista
 • YK: n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ja kansainvälinen kasvinsuojelusopimus (IPPC) ovat kehittäneet kasvinsuojelutoimia koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (ISPM 15), joka säätelee puun pakkausmateriaalien sääntelyä kansainvälisessä kaupassa.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä ja muista täytäntöönpanosäännöksistä, kuten 28. marraskuuta 2019 annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/2072.

Fokus

Asetuksessa (EU) 2016/2031 täsmennetään erityisesti vaatimukset puupakkausmateriaalin (kuormalavat mukaan lukien) tuonnille kolmansista maista EU: hun.

Kaikkia kolmansista maista EU: hun tuotuja kuormalavoja (lastattuja tai tyhjiä) on käsiteltävä ja virallisesti merkittävä ISPM15-standardin mukaisesti.

EU: n alueet, joilla on erityisvaatimuksia

 • Seuraavia alueita pidetään asetuksessa (EU) 2016/2031 kolmansina maina: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ja Kanariansaaret.

ISPM15-käsittely vaaditaan puupakkausmateriaalille, joka on peräisin joiltakin EU: n alueilta (kuten Portugalista ja tietyistä Espanjan osista), joissa tiedetään esiintyvän mäntyankerioista (komission täytäntöönpanopäätös 2012/535 / EU, 26. syyskuuta 2012).

 • Kansallinen lainsäädäntö. Edellä mainittuja standardeja ja määräyksiä sovelletaan ja tulkitaan eri tavoin eri maissa. Tämä voi johtaa erilaisiin säädöksiin maittain.

Erityisesti EU: sta kolmansiin maihin vietävien (lastattujen tai tyhjien) kuormalavojen on ehkä täytettävä tuojamaan erityiset kasvinsuojeluvaatimukset (esim. ISPM 15 -käsittely- tai kasvinsuojelutodistus).

Fokus- Kanariansaaret

Espanjan Orden APA / 1076/2018 -lain mukaan kaikki Kanariansaarille tuotavat tai sieltä vietävät kuormalavat (lastatut tai tyhjät) on käsiteltävä ja merkittävä virallisesti ISPM15: n mukaisesti (mukaan lukien EU: sta ja EU: hun viedyt kuormalavat).

Lisätietoja löytyy IPPC- verkkosivustolta: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Focus - Réunionin saari

Syyskuun 30. päivänä 2011 annetun prefektuurin määräyksen nro 2011-1479 mukaan kaikki Réunionin saarelle tuodut kuormalavat (sekä kuormatut että tyhjät) on käsiteltävä ja merkittävä ISPM15:n mukaisesti (myös Euroopan unionista tuotavat).

 

Valtuutetun käyttäjän vastuulla on aina saada selville sovellettavista laeista ja määräyksistä, joita voidaan soveltaa valtuutettuihin käyttäjiin heidän ammattikäyttäjinä, ja tarvittaessa pyytää ja käyttää ISPM 15 -yhteensopivia kuormalavoja.

LPR-asiakkaat voivat tilata ISPM 15 -yhteensopivia LPR-kuormalavoja milloin tahansa ja toimia LPR toimitusmaan voimassa olevien lakien mukaisesti (”ISPM 15 LPR -kuormalavat”). Toimituksen jälkeen LPR-asiakkaat ja laajemmassa merkityksessä valtuutetut käyttäjät ovat täysin vastuussa kyseisten ISPM 15 LPR -kuormalavojen käytöstä.

LPR-kuormalavojen käyttö, joka ei ole tuontimaan sovellettavien lakien ja asetusten mukainen, on Valtuutettujen käyttäjien omalla vastuulla, eikä LPR hyväksy tällaisesta käytöstä johtuvia vaatimuksia. LPR pidättää oikeuden periä valtuutetulta käyttäjältä kaikki kustannukset ja kulut, jotka LPR aiheuttaa (tai vahingoista, jotka kolmannet osapuolet voivat vaatia liittyen muihin kuin ISPM15 LPR -kuormalavoihin) (jos ISPM15 LPR -kuormalavoja vaaditaan).

TIEDOT

Vaikka on pyritty antamaan täydellistä ja oikeaa tietoa, LPR ei anna suoria tai epäsuoria takuita tai takuita tämän verkkosivuston sisällön oikeellisuudesta. LPR ei ole vastuussa verkkosivustotiedoissa tai toiminnassa esiintyvistä virheistä tai puutteista.

RISKIT JA VASTUU

Valtuutetut käyttäjät (samoin kuin luvattomat käyttäjät) ottavat kaikki LPR-kuormalavoihin liittyvät riskit, kun ne ovat heidän hallinnassaan. Valtuutetut käyttäjät (ja luvattomat käyttäjät) ovat näin ollen vastuussa LPR-kuormalavojen menetyksistä tai vahingoittumisesta sekä omaisuus- tai henkilökohtaisesta vahingosta, jonka LPR-kuormalavat ovat aiheuttaneet omaisuudelle tai henkilöille, kun ne ovat valtuutettujen käyttäjien (ja luvattomien) hallinnassa.

LPR voi vaatia heiltä kaikkia seuraavia maksuja ja erityisesti korvauksia palauttamattomista, kadonneista tai vahingoittuneista LPR-kuormalavoista.

Korvausmaksu ei missään tapauksessa johda LPR-kuormalavojen omistajuuden siirtoon.

RIITA

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. Kaikki kiistat tai vaatimukset, jotka johtuvat näistä ehdoista tai niihin liittyvät, kuuluvat Toulousen kauppatuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

SEKALAISET

Mahdollinen asiakassopimus on ensisijainen näihin yleisiin ehtoihin nähden.