<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Az LPR raklapok használatára vonatkozó általános szerződési feltételek

ALKALMAZÁS

A következő rendelkezések vonatkoznak minden olyan magánszemélyre vagy jogi személyre, aki LPR raklapokat („LPR raklapok”) használ az LPR bérleti kör („LPR kör”) keretén kívül vagy belül.

Áruk LPR raklapra történő rakodása vagy LPR raklapon történő elfogadása és az LPR raklapok tényleges megtartása az LPR körén kívül ezen használati feltételek („Általános Szerződési Feltételek”) elismerését és elfogadását vonja maga után().

TULAJDON

Az LPR raklapok teljes jogszerű, hasznos és méltányos tulajdonjoga és tulajdona mindig az LPR Europe BV-t (és annak esetleges társult vállalkozásait) („LPR”) illeti meg. A LPR raklapokat nem szabad átruházni, bérbe adni vagy cserélni (akár ingyenesen, akár fizetés ellenében), és kizárólag az LPR által engedélyezett célokra használhatók fel.

Az LPR raklapok piros színük és az „LPR” logó alapján azonosíthatók, amely bejegyzett védjegy.

Az LPR márkanév, védjegyek vagy LPR termékek bármilyen utánzása, módosítása vagy jogosulatlan használata az LPR (szellemi) tulajdonjogainak megsértését jelenti, amelyért az elkövető felelősségre vonható.

JOGOSULT FELHASZNÁLÓK

Az LPR raklapok használatára jogosult jogi személyek („Jogosult felhasználók”) a következők:

 • Az LPR ügyfelei („LPR ügyfelek”);

 • az LPR ügyfelek (elsősorban (tömeges) kiskereskedők) ügyfelei, ideértve az LPR kör keretében (szállítás, tárolás, stb.) tevékenykedő alvállalkozókat („Kiskereskedők”), feltéve, hogy az ilyen felhasználásra csak az (i.) az LPR és az LPR ügyfél között kötött megállapodás („Ügyfél-megállapodás”) rendelkezései és (ii.) ezen feltételek 4. és 5. cikkének rendelkezései szerint kerül sor;

 • bármely fél, amelyet az LPR erre írásban kifejezetten engedélyez.

A Jogosult felhasználók kivételével egyetlen másik fél sem jogosult az LPR raklapok használatára, és amennyiben birtokába kerülnek LPR raklapok, azokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatnia az LPR-nek. Az LPR fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen minden olyan természetes vagy jogi személy ellen, aki nem jogosult alapon tart LPR raklapokat („Nem jogosult felhasználók”).

LPR RAKLAPOK NEM JOGOSULT HASZNÁLATA

Az LPR raklapokat az LPR ügyfelek bérlik azoknak az áruknak tárolására és szállítására, amelyeket az LPR ügyfelek eladnak a kiskereskedőknek.

Amennyiben az LPR írásban másként nem állapodik meg:

 • az üres LPR raklapokat a Kiskereskedőknek el kell különíteni más raklapoktól és el kell rendezniük őket,
 • Az LPR raklapokat ezután begyűjtésre kell bocsátani. Az LPR fenntartható fejlődési politikájával összhangban a begyűjtések gyakorisága függ LPR a begyűjthető raklapok számától és az egyesített szállítás megszervezésének lehetőségétől.

A Kiskereskedőknek folyamatosan tájékoztatniuk kell az LPR-t a területükön lévő LPR raklapok számáról, minden olyan körülményről, amely akadályozhatja a begyűjtést, valamint a telephelyek és a logisztikai kör bármilyen módosításáról.

A Jogosult felhasználók felelnek az LPR raklapok minőségi és mennyiségi integritásának biztosításáért. A Jogosult felhasználók kötelesek:

 • észszerűen gondoskodni a raklapokról,
 • elegendő erőforrással és felszereléssel rendelkezni a raklapok be- és kirakodásához,
 • az LPR időről időre közzétett hatályos utasításai szerint foglalkozni az LPR raklapokkal,
 • az LPR raklapokat megfelelő módon és olyan körülmények között tárolni, amelyek megfelelően védik és megőrzik az LPR raklapokat, különös tekintettel a raktározási területek megfelelő szellőztetésére, és a rakások megfelelő elosztására a raktárakban a FIFO szabályozásnak megfelelően, ahol lehetséges (legfeljebb 40 raklap rakásonként, a telephely biztonsági szabályaitól függően),
 • biztosítani az LPR raklapok biztonságos használatát, különösen ügyelve arra, hogy az LPR raklapokat semmilyen szennyeződés ne érje, idegen testektől (kapcsok, üvegszilánkok, stb.) mentesek legyenek, és semmilyen mérgező, veszélyes, szagos, ásványi, szerves vagy radioaktív anyaggal ne érintkezzenek. Az LPR raklapok használata üvegházakban vagy művelési területeken nem megengedett. Ha az LPR raklapokat szennyeződés éri, a Jogosult felhasználók haladéktalanul kötelesek értesíteni az LPR-t.

A Jogosult felhasználók tudatában vannak annak, hogy az LPR raklapokat, mint harmadlagos csomagolásokat, nem szánták arra, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek élelmiszerekkel.

A Jogosult felhasználók nem utasíthatják el az LPR raklapok LPR-hez történő visszaküldését, és az LPR előzetes engedélye nélkül nem használhatják azokat.

KÉSZLETADMINISZTRÁCIÓ – LELTÁROK

Az LPR számítógépes rendszert használ a raklapkészlet szintjének figyelésére a Kiskereskedők telephelyein.

Azon Kiskereskedők esetében, akik LPR raklapokat kapnak az LPR ügyfelektől, a raktári szintek az LPR ügyfelek által szállított LPR raklapok számán és az LPR által begyűjtött vagy az LPR ügyfeleknek visszaküldött LPR raklapok számán alapulnak.

Az LPR rendszeres időközönként vagy kérésre tájékoztatja a Kiskereskedőket a nyilvántartott LPR raklapkészletekről. Az ilyen lekötött készletek a Kiskereskedőkre nézve kötelező érvényűek, kivéve, ha az LPR-nek a készletszintek közlésétől számított 30 napon belül részletes kifogást küldenek.

Az LPR és az LPR meghatalmazott képviselői jogosultak arra, hogy ésszerű hozzáféréssel rendelkezzenek a Kiskereskedő telephelyeihez, hogy begyűjtést vagy készletellenőrzést végezzenek, illetve egyéb, LPR raklapokkal kapcsolatos célból. A látogatásokra és a leltárokra az egyes telephelyek nyitvatartási idejében kerül sor, és az LPR alkalmazottai meg fognak felelni a vonatkozó biztonsági feltételeknek.

NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK

Számos jogi és/vagy szabályozási követelmény vonatkozik a fa raklapokra, ideértve az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályokat és előírásokat (együttesen az „Alkalmazandó törvények és rendeletek”), különösen:

 • A Kereskedelmi Világszervezet egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekről szóló megállapodása
 • Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC) által meghatározott, a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú (ISPM 15) nemzetközi szabvány.
 • A növénykárosítókkal szembeni védekezési intézkedésekről szóló,2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet és további végrehajtási rendeletek, mint a Bizottság 2019. november 28-i (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete.

Hangsúly

Az (EU) 2016/2031 rendelet elsősorban meghatározza a fa csomagolóanyagok (beleértve a raklapokat) harmadik országokból az EU-ba történő behozatalára vonatkozó követelményeket.

Az EU-ba harmadik országokból behozott (rakott vagy üres) raklapokat az ISPM15-nek megfelelően kell kezelni és hivatalosan megjelölni.

Speciális követelményekkel rendelkező UE területek

 • Az (EU) 2016/2031 rendelet alkalmazásában a következő területeket tekintendők harmadik országoknak: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin és a Kanári-szigetek.

ISPM15 kezelésre van szükség az EU olyan területeiről (például Portugáliából és Spanyolország egyes részeiről) érkező fa csomagolásokhoz, ahol ismert a fenyőfa fonalféreg előfordulása (a Bizottság 2012. szeptember 26-i 2012/535/EU végrehajtási határozata).

 • Nemzeti törvények. A fent említett normákat és rendeleteket különféle módon alkalmazzák és értelmezik a világ különböző országaiban. Ez az érintett országtól függően eltérő jogi követelményekhez vezethet.

Különösen az EU-n kívülre harmadik országokba exportált (rakott vagy üres) raklapoknak meg kell felelniük az importáló ország különleges növény-egészségügyi követelményeinek (például az ISPM 15 kezelés vagy növény-egészségügyi bizonyítvány).

Hangsúly - Kanári-szigetek

Az „Orden APA/1076/2018” spanyol törvény szerint a Kanári-szigetekre behozott és onnan exportált összes (rakott vagy üres) raklapot az ISPM15-nek megfelelően kell kezelni és hivatalosan megjelölni (beleértve az EU-ba tartó és az EU-ból érkező raklapokat).

További információ az IPPC weboldalán található: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Hangsúly - Réunion sziget

A 2011. szeptember 30-i 2011-1479. számú prefektusi rendelet értelmében a Réunion-szigetre behozott valamennyi raklapot (akár rakott, akár üres) az ISPM15-nek megfelelően kell kezelni és megjelölni (beleértve az Európai Unióból származó raklapokat is).

 

A Jogosult felhasználók kizárólagos felelőssége, hogy tájékozódjanak az alkalmazandó törvényekről és rendeletekről, amelyek adott esetben a Jogosult felhasználókra, mint hivatásos üzemeltetőkre vonatkoznak, és mindig ISPM 15-nek megfelelő raklapokat kérjenek és használjanak, ahol szükséges.

Az ISPM 15-nek megfelelő LPR raklapokat az LPR ügyfelek bármikor megrendelhetik, és az LPR a szállítási ország érvényes törvényei szerint szállítja őket („ISPM 15 LPR raklapok”). A szállítást követően az LPR ügyfelek, és tágabb értelemben a Jogosult felhasználók, teljes felelősséggel tartoznak az érintett ISPM 15 LPR raklapok használatáért.

Az olyan LPR raklapok használata, amelyek nem felelnek meg az importáló ország alkalmazandó törvényeinek és előírásainak, a Jogosult felhasználók saját felelőssége alá tartozik, és mint ilyen, az LPR nem fogadja el az ilyen felhasználásból származó követeléseket. Az LPR fenntartja a jogot, hogy visszakövetelje a Jogosult felhasználóktól a nem ISPM15 LPR raklapok használata által okozott károk költségeit (vagy minden olyan harmadik felek által igényelt költséget, amely nem ISPM15 LPR raklapok használata által okozott károkhoz kapcsolódik) (ahol ISPM15 LPR raklapok használata szükséges).

INFORMÁCIÓ

Bár minden erőfeszítést megtettünk a teljes és pontos információ biztosítása érdekében, az LPR nem vállal semmiféle kifejezett vagy vélelmezett jótállást a weboldal tartalmának pontosságáért. Az LPR nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk hibáiért vagy hiányosságaiért, vagy a weboldal működéséért.

KOCKÁZATOK ÉS FELELŐSSÉG

A Jogosult felhasználók (és a Nem jogosult felhasználók) vállalják az LPR raklapokkal kapcsolatos összes kockázatot, amikor azok az ő ellenőrzése alatt állnak. Ennek megfelelően a Jogosult felhasználók (és a Nem jogosult felhasználók) felelnek az LPR raklapok elvesztéséért vagy az azokat ért bármilyen károkért, valamint minden vagyoni kárért vagy személyi sérülésért, amelyet az LPR raklapok okoznak, miközben azok a Jogosult felhasználók (és a Nem jogosult felhasználók) ellenőrzése alatt állnak.

Az esetleges kifizetéseket, és különösen a vissza nem szolgáltatott, elvesztett vagy sérült LPR raklapok kártalanítási összegeit közvetlenül az LPR igényelheti tőlük.

A kártalanítás semmilyen körülmények között nem eredményezheti az LPR raklapokkal kapcsolatos tulajdonjogok átruházását.

JOGVITÁK

Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a francia törvények szabályozzák. Minden olyan jogvitát vagy követelést, amely ezen feltételekből vagy azokkal kapcsolatban merül fel, a Toulouse-i üzleti bíróság kizárólagos illetékességének kell alávetni.

EGYÉB

A jelen Általános Szerződési Feltételek esetén az Ügyfél-megállapodás az irányadó.