<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain • min leestijd 9

De uitdagingen van duurzame ontwikkeling voor de toeleveringsketen van de detailhandel

Estelle De Wolff gepubliceerd op 18 oktober 2022

De wereldwijde toeleveringsketen van de detailhandel is een complex systeem met veel belanghebbenden. Dit omvat uw bedrijf, zijn klanten, leveranciers en alle andere deelnemers aan de toeleveringsketen.

In deze context verwijst duurzaamheid naar het vermogen van de toeleveringsketen om zijn prestaties voortdurend te verbeteren en tegelijk zijn milieu-impact te verminderen.

Er zijn veel uitdagingen in verband met duurzaamheid in de toeleveringsketen van de detailhandel. Het is belangrijk dat bedrijven hun eigen impact en de ecologische voetafdruk analyseren en nagaan op welke gebieden verbeteringen kunnen worden aangebracht.

In dit artikel leest u welke uitdagingen er zijn en welke oplossingen er zijn voor leveranciers aan de detailhandel om hun toeleveringsketen duurzamer te maken.


Snel Navigeren

I. Wat is een duurzame ontwikkeling?

II. Strategieën voor het beheer van milieuvraagstukken in verband met massadistributie

III. Strategieën voor het beheer van de sociale aspecten van massadistributie

IIII. Waarom zouden distributeurs duurzame ontwikkeling in hun toeleveringsketen moeten integreren?


I. Wat is een duurzame ontwikkeling?

De laatste jaren is de term "duurzame ontwikkeling" steeds meer aanwezig in ons dagelijks leven. Dit concept werd door de Brundtland-commissie van 1987 gedefinieerd als:

"Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." "Ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen."

Deze definitie bevordert de continuïteit tussen vroegere, huidige en toekomstige generaties, waardoor duurzame ontwikkeling een continu proces wordt dat voortdurende verbetering en aanpassing aan veranderende milieuomstandigheden vereist.

Duurzame ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op de economie, maar heeft ook sociale verbanden met mensenrechten, rechtvaardigheid of cultuur; milieufactoren zoals biodiversiteit of ecosystemen; alsmede technologische aspecten zoals energie-efficiëntie.

II. Strategieën voor het beheer van milieuvraagstukken in verband met massadistributie

1. Verminder uw afval

Eén manier om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in de grootdistributie aan te gaan, is het verminderen van het afval dat met de toeleveringsketen samenhangt. Om dit te doen, moet u begrijpen wat afval is en hoe u het kunt verminderen.

Overproduceer niet:

Er is sprake van overproductie wanneer ondernemingen te veel van een product produceren voordat zij weten of het zal verkopen of niet. Dit leidt tot verlies van hulpbronnen en verspilling van materialen.

Daarom is het belangrijk dat de toeleveringsketen van de detailhandel een "just-in-time"-systeem invoert.

Just-in-time is een inkoopstrategie waarbij de hoeveelheid voorraad in de toeleveringsketen van een bedrijf tot een minimum wordt beperkt. Het vermindert verspilling en stelt bedrijven in staat sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het helpt ook de hoeveelheid middelen te verminderen die nodig zijn om producten te vervaardigen en te leveren, wat voordelen heeft voor het milieu.

Vermijd overtollige verpakking:

Verpakkingen zijn altijd een belangrijk onderdeel geweest van de toeleveringsketen. Ze worden gebruikt om producten te beschermen en om consumenten informatie over het product te verstrekken. De laatste jaren is er echter toenemende bezorgdheid over overtollige verpakking.

Een manier om dit probleem op te lossen is dat detailhandelaars nieuwe manieren vinden om producten te verzenden, zodat ze niet zoveel karton of plastic gebruiken. Zij zouden bijvoorbeeld milieuvriendelijker materiaal kunnen gebruiken, zoals gerecycleerd of biologisch afbreekbaar papier, in plaats van plastic zakken of dozen.

Ze kunnen hun keuze ook laten vallen op tertiaire verpakkingen, bijvoorbeeld pallets. Bij LPR - La Palette Rouge, is ons bedrijf een specialist in palletpooling: een palletverhuur- en beheersysteem dat het gebruik van herbruikbare pallets bevordert en zo de circulariteit binnen de toeleveringsketen maximaliseert.

Palletpooling is een goede manier om verpakkingsafval te verminderen, de logistiek te stroomlijnen en geld te besparen door pallets te huren in plaats van te kopen. Voor meer informatie over palletpooling en de voordelen ervan, leest u ons speciale artikel.

Recycle je afval:

Hergebruik van materialen in de toeleveringsketen is een goede manier om afval te verminderen, maar het kan moeilijk zijn om dit in de praktijk te brengen.

De eerste stap is het opstellen van een beleid dat als leidraad zal dienen voor uw bedrijfsinspanningen om duurzaamheidskwesties aan te pakken. Dit kan een eenvoudige overeenkomst zijn over het hergebruik van materialen, of een meer gedetailleerd beleid met specifieke doelstellingen en maatregelen.

Zodra het beleid is vastgesteld en het actieplan is opgesteld, is het tijd om met de uitvoering ervan te beginnen. U moet alle mogelijkheden in overweging nemen. Wat voor u afval is, kan een hulpbron zijn voor een van uw leveranciers of een potentiële partner. Daarom is het belangrijk in alle productiestadia recyclageprogramma's op te zetten om overtollig afval te vermijden.

Bij LPR - La Palette Rouge, recycleren we pallets die te beschadigd zijn om te worden gerepareerd, tot pellets voor biomassaverwarming. Er wordt geen grondstof verspild.

sigmund-aI4RJ--Mw4I-unsplash

2. Hergebruik water

Water is een kostbare hulpbron die in de hele toeleveringsketen kan worden hergebruikt.

Veel bedrijven beginnen te onderzoeken hoe zij water in hun toeleveringsketen kunnen hergebruiken. Zo kunnen zij hun waterverbruik verminderen, hun impact op het milieu verkleinen en ook geld besparen.

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe u het waterverbruik in uw toeleveringsketen kunt verminderen:

 • Water dat wordt gebruikt om apparatuur te koelen of schoon te maken, kan worden gerecycled en hergebruikt voor andere doeleinden, zoals het schoonmaken van uw magazijnen.

 • Het water dat in sommige productieprocessen wordt gebruikt, kan worden gerecycled en hergebruikt in andere delen van de fabriek, bijvoorbeeld in koelers of wastanks.

 • U kunt systemen installeren om regenwater op te vangen, en dit water gebruiken in de werking van uw toeleveringsketen (om vrachtwagens te wassen bijvoorbeeld).

3. Overschakelen op hernieuwbare energie

De toeleveringsketen van de detailhandel moet om een aantal redenen overschakelen op hernieuwbare energie, onder meer

 • Hernieuwbare energiebronnen zijn schoner dan traditionele fossiele brandstoffen, wat betekent dat de toeleveringsketen zijn koolstofvoetafdruk zal verkleinen.

 • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vermindert de afhankelijkheid van buitenlandse olie, waardoor de gevolgen van internationale conflicten worden beperkt.

Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar, bijvoorbeeld:

 • Installeer zonnepanelen of windturbines op uw terrein.

 • Koop elektriciteit van plaatselijke nutsbedrijven die hernieuwbare bronnen gebruiken.

 • Gebruik groene energiecertificaten om de kooldioxide-uitstoot van uw bedrijfsactiviteiten te compenseren.

 • En ten slotte kunt u uw dieselvoertuigen vervangen door schonere, milieuvriendelijkere voertuigen, zoals elektrische voertuigen.

III. Strategieën voor het beheer van de sociale aspecten van massadistributie

De sociale kwestie van duurzame ontwikkeling voor de toeleveringsketen van de detailhandel is ook een kans voor een bedrijf om bij te dragen tot de levenskwaliteit en het welzijn van zijn werknemers, klanten en belanghebbenden.

De laatste jaren heeft de kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de aandacht getrokken van zowel consumenten als fabrikanten. Bedrijven hebben meer dan ooit redenen om zich in te zetten door bij te dragen aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling als geheel. Voor sommige bedrijven wordt de sociale verantwoordelijkheid door de media zwaar onder de loep genomen.

De sociale verantwoordelijkheid van de toeleveringsketen van grote detailhandelaren is een onderwerp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling is komen te staan.

Meestal zijn er twee scenario's:

 • De eerste (en meest voorkomende) is die waarbij een distributeur producten van externe leveranciers betrekt en doorverkoopt. In deze context heeft de distributeur geen controle over wat er in de fabrieken van zijn partners gebeurt. Om een schandaal te voorkomen, is het belangrijk grondig onderzoek te verrichten om er zeker van te zijn dat de leveranciers met wie u werkt, veel belang hechten aan het welzijn van hun werknemers.

 • En ten tweede, wanneer grote distributiebedrijven hun eigen producten produceren: zij hebben directe controle over wat er in hun fabrieken gebeurt. In dit verband kunnen de distributeurs ervoor zorgen dat er fatsoenlijke arbeidsomstandigheden heersen.

Om als distributeur de arbeidsomstandigheden van uw werknemers te verbeteren en de naleving van de sociale pijlers van duurzame ontwikkeling te bevorderen, zijn er verschillende oplossingen beschikbaar:

 • Een degelijke opleiding van de werknemers

 • Initiatieven ter versterking van de positie van werknemers, zoals winstdelingsplannen of aandelenopties.

 • De garantie dat de lonen eerlijk zijn en in verhouding staan tot het geleverde werk.

IIII. Waarom zouden distributeurs duurzame ontwikkeling in hun toeleveringsketen moeten integreren?

De detailhandelssector staat voor een unieke reeks uitdagingen die hem bijzonder kwetsbaar maken voor klimaatverandering.

Als belangrijke spelers in de wereldeconomie hebben detailhandelaars daarom de verantwoordelijkheid om hun milieueffecten te minimaliseren en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid te maximaliseren.

De toeleveringsketen is verantwoordelijk voor veel bronnen van vervuiling, waarvan vervoer een van de grootste is.

Het vervoer van goederen over lange afstanden, met vrachtwagens, vliegtuigen of schepen, verbruikt veel (meestal) fossiele brandstoffen.

In 2016 werden de CO2-emissies voor het vervoer in de toeleveringsketen geraamd op 6,6% van de totale wereldwijde broeikasgasemissies. De belangrijkste bronnen van CO2-emissies in het vervoer waren de luchtvaart (30%), gevolgd door het wegvervoer (27%) en het maritieme vrachtvervoer (13%).

De toeleveringsketen is ook afhankelijk van een enorm elektriciteitsverbruik om de fabrieken, de productielijnen en de opslagplaatsen te laten draaien. Veel landen gebruiken nog steeds steenkool- of gascentrales om deze elektriciteit op te wekken, wat zeer vervuilend is. Naar schatting zou elk jaar meer dan een miljard ton CO2 kunnen worden vermeden als de 125 grootste multinationals zouden besluiten hun gebruik van groene stroom met 20% te verhogen. Dat is meer dan de vervuiling die Brazilië en Mexico samen produceren.

Ten slotte produceert de toeleveringsketen ook veel afval.

Volgens de laatste gegevens bestaat 40% van het plastic dat in een jaar wordt geproduceerd uit de verpakking van consumentenproducten. 95% van de plastic verpakkingen wordt echter na het eerste gebruik weggegooid, wat neerkomt op een nettoverlies van 80 tot 120 miljard dollar per jaar.

In totaal vertegenwoordigt de toeleveringsketen niet minder dan 90% van de impact van een bedrijf op het milieu. Nu de opwarming van de aarde een prominente plaats inneemt in het collectieve bewustzijn, hebben bedrijven over de hele wereld er alle belang bij alles in het werk te stellen om de impact van hun toeleveringsketen op het milieu te beperken.


Coclusie

Duurzaam beheer van de toeleveringsketen is een cruciaal onderdeel van het opzetten of uitbreiden van een duurzame detailhandelsonderneming.

Als u de impact van de praktijken van uw bedrijf op het ecosysteem in aanmerking neemt, is het gemakkelijk te begrijpen waarom het belangrijk is ervoor te zorgen dat u al het mogelijke doet om de negatieve impact te verminderen en de positieve te vergroten.

Met de juiste aanpak kan duurzaamheid worden geïntegreerd in uw supply chain management praktijken zonder dat grote veranderingen in bestaande structuren of processen nodig zijn - of investeringen in nieuwe technologie.

Als u uw logistieke kwesties met onze experts wilt bespreken, kunt u hier contact met hen opnemen. U kunt ook onze andere blogartikelen bekijken om meer te weten te komen over de supply chain en palletpooling.

WP 10 steps plan mock up BNL
whitepaper

Lees onze gids over het veranderen van leverancier

Download nu
Picture of Estelle De Wolff

Estelle De Wolff

Mijn artikelen