<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain, Circular Economy • Min. czas czytania 12

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym to przyszłość łańcucha dostaw FMCG

Martyna Czarniecka Data publikacji 28 sierpnia 2023

Pudełko płatków śniadaniowych, baterie do pilota od telewizora, szczoteczka do zębów… Produkty konsumenckie są wszędzie w naszym codziennym życiu.

Produkty te są konsumowane w dużych ilościach, co prowadzi do szybkiego tempa rotacji wśród dystrybutorów.

Wyzwanie polega na przewidywaniu i spełnianiu wymagań konsumentów z najwyższą wydajnością.

Jednak w świecie, w którym zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy, sprzedawcom detalicznym nie wolno zapominać o wpływie ich procesów produkcyjnych na środowisko.

W tym artykule przyjrzymy się powodom, dla których gospodarka o obiegu zamkniętym może zrewolucjonizować przyszłość łańcucha dostaw towarów konsumpcyjnych.

 


Menu:

1 | Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

2 | Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw dóbr konsumpcyjnych

3 | Jak zintegrować gospodarkę o obiegu zamkniętym ze swoim łańcuchem dostaw


 

1. Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?


Gospodarka o obiegu zamkniętym to model ekonomiczny, którego celem jest wydłużenie żywotności produktów poprzez promowanie ponownego użycia i minimalizację ilości odpadów.

Jej nadrzędnym celem jest ograniczenie produkcji odpadów i zużycia surowców.

Model ten zachęca do praktyk, takich jak udostępnianie, ponowne wykorzystywanie, odnawianie i recykling istniejących materiałów istniejących materiałów.

Zasadniczo, jeśli produkt nadal może generować wartość, powinien być ponownie użyty, a kiedy osiągnie koniec swojego cyklu życia, powinien zostać poddany recyklingowi.

Odrywając się od tradycyjnego liniowego modelu produkcji, konsumpcji i utylizacji, gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia różnym sektorom, takim jak logistyka, opakowania i przemysł cyfrowy, redukcję emisji gazów cieplarnianych, ochronę zasobów naturalnych i zmniejszenie rocznej ilości generowanych odpadów.

Studium przypadku: Wynajem palet, model biznesowy o obiegu zamkniętym

Wynajem palet to model logistyczny, który polega na współdzieleniu i wykorzystaniu palet przez wiele firm w całym łańcuchu dostaw.

W ramach tego systemu palety są zarządzane i konserwowane, zapewniając ich dostępność do terminowej dostawy do zakładów produkcyjnych uczestniczących firm. Po opróżnieniu palet z towarów są one odzyskiwane do wykorzystania w przyszłości.

Ekologiczna praktyka logistyczna ma na celu maksymalizację żywotności palet przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności łańcucha dostaw:

 • redukcja kosztów: firmy nie muszą już kupować własnych zapasów palet, przechowywać ich po użyciu ani utylizować.

 • większa elastyczność: producenci mogą zamawiać potrzebne palety na czas, łatwo dostosowując swoje dostawy do zapotrzebowania.

 • usługa w 100% zlecona na zewnątrz: od dostawy do odbioru, palety są w całości zarządzane przez usługodawcę, co pozwala firmom skupić się na innych ogniwach łańcucha dostaw.

 

2. Wyzwania stojące przed łańcuchem dostaw dóbr konsupcyjnych

2.1. Elastyczność łączy się z jakością

Branża FMCG podlega dynamicznym wahaniom popytu wynikającym z różnych czynników, takich jak trendy konsumenckie i wydarzenia sezonowe (np. zwiększony popyt na czekoladki w okresie Świąt Wielkanocnych).

W związku z tym łańcuchy dostaw muszą wykazywać dużą elastyczność, aby skutecznie dostosowywać się do tych zmian.

Ponadto produkty FMCG podlegają rygorystycznym normom i przepisom BHP:

 • Bezpieczeństwo żywności: W Europie produkty spożywcze podlegają surowym przepisom i muszą spełniać surowe normy bezpieczeństwa żywności, aby zapewnić dobre samopoczucie konsumentów. Przepisy te obejmują różne aspekty, w tym produkcję, obsługę, przechowywanie i marketing oraz wymagają przestrzegania określonych zasad higieny.

 • Etykietowanie i informacje dla konsumentów: Jasne i dokładne etykietowanie produktów jest niezbędne, aby zapewnić konsumentom niezbędne informacje. Etykiety odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu ważnych informacji o produkcie, takich jak składniki, alergeny, instrukcje użytkowania, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i porady dotyczące przechowywania.

 • Normy środowiskowe: Produkty konsumenckie są często regulowane przez normy środowiskowe, które koncentrują się na różnych aspektach, w tym na pakowaniu, gospodarowaniu odpadami i trwałości materiałów. Przepisy te mają na celu zminimalizowanie wpływu produktów na środowisko w całym ich cyklu życia.

Firmy muszą zachować stałą czujność w całym łańcuchu dostaw, począwszy od etapu produkcji, aż po ostateczną dostawę swoich produktów.

2.2. Umiędzynarodowienie

Międzynarodowy import i eksport FMCG dodaje wymiar geograficzny do zarządzania łańcuchem dostaw, co z kolei zwiększa jego złożoność. Skuteczne zarządzanie tym globalnym łańcuchem dostaw wymaga bezproblemowej koordynacji między różnymi zainteresowanymi stronami.

2.3. Trwałość procesów produkcji i dystrybucji

Uwzględnienie kwestii środowiskowych i społecznych jest dziś niezbędne:

 • dla firm, które są zobowiązane do spełniania rządowych standardów i wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju ich procesów produkcyjnych.

 • dla konsumentów, którzy oczekują od firm stosowania zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk w całym łańcuchu dostaw.

 

3. Jak zintegrować gospodarkę o obiegu zamkniętym z łańcuchem dostaw


Jak widać, przyjęcie gospodarki o obiegu zamkniętym może działać jak katalizator wzrostu w Twojej branży i umożliwiać zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw

Od pozyskiwania materiałów po końcową dostawę produktów, niezwykle ważne jest, aby każdy aspekt łańcucha dostaw obejmował zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zminimalizować wpływ Twojej firmy na środowisko.

Oto kluczowe kroki, które należy podjąć, aby zintegrować gospodarkę o obiegu zamkniętym ze swoim łańcuchem dostaw.

3.1. Zmierz wpływ swojego łańcucha dostaw na środowisko

Najskuteczniejszym podejściem do ograniczenia wpływu łańcucha dostaw na środowisko jest jego kompleksowe zrozumienie.

Rozpocznij od oceny wpływu ekologicznego każdego ogniwa w łańcuchu dostaw. Ocena ta dostarczy kluczowych informacji na temat etapów, na których interwencje są możliwe i konieczne.

Wskaźniki podlegające ocenie i monitorowaniu

Chociaż emisje gazów cieplarnianych (GHG) są istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu i są powszechnie monitorowane, w ocenie należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki:

 • Zużycie energii: zmierz ilość energii zużytej do produkcji, przechowywania i transportu produktów.

 • Gospodarka odpadów: zmierz ilość wytwarzanych odpadów, a także ilość odpadów poddawanych recyklingowi lub ponownie wykorzystanych, jeśli w Twojej firmie istnieją już pewne procesy.

 • Wpływ: oceń wpływ swojego łańcucha dostaw na różnorodność biologiczną jego środowiska (ilość gruntów wykorzystywanych przez Twój zakład produkcyjny, ilość i rodzaj gatunków zamieszkujących ekosystem Twojego łańcucha dostaw)

 • Stosowanie materiałów toksycznych: kluczowa jest ocena łańcucha dostaw w celu zidentyfikowania użycia materiałów toksycznych i podjęcia odpowiednich działań.


Regularne monitorowanie wskaźników efektywności ekologicznej (EPI) i ich włączanie do raportów jest niezbędne, aby wykazać wpływ zmian wprowadzonych w Twoim łańcuchu dostaw.

Wskaźniki te, wraz z innymi kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI), służą jako podstawowe kryteria pomiaru długoterminowej efektywności środowiskowej Twojego łańcucha dostaw.

Metody oceny wpływu dostaw na środowisko

Istnieje kilka metod, które pozwolą Ci ocenić emisję gazów cieplarnianych w Twojej firmie. Do najczęściej stosowanych i powszechnie uznawanych należą:

 • Ślad węglowy:  To narzędzie pozwala analizować bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych Twojej organizacji. Zapewnia wgląd w ilość dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych uwalnianych podczas produkcji, transportu i utylizacji towarów i usług.

 • Norma ISO 14064-1:2006: Ta międzynarodowa norma ustanawia zasady i wymagania dla organizacji w zakresie pomiaru, raportowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zawiera wytyczne dotyczące prowadzenia inwentaryzacji gazów cieplarnianych, wyznaczania celów redukcyjnych i weryfikacji wniosków o redukcję emisji.

 • Protokół dotyczący gazów cieplarnianych (GHG): ten międzynarodowy protokół zapewnia wszystkim podmiotom w sektorze prywatnym i publicznym ramy umożliwiające rozliczanie i zarządzanie swoimi emisjami gazów cieplarnianych.

 • Ocena cyklu życia (LCA): metoda ta umożliwia ocenę wpływu produktu lub usługi na środowisko w całym cyklu życia, od produkcji do utylizacji.

3.2. Ustal politykę zaopatrzeniową

Po dokonaniu oceny wpływu ekologicznego swojego łańcucha dostaw niezwykle istotne jest podjęcie działań. Rozpocznij od wdrożenia etycznej i odpowiedzialnej polityki zaopatrzenia, która określa wytyczne dotyczące uzyskiwania zrównoważonych dostaw.

Polityka ta będzie stanowić punkt odniesienia dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces zakupowy, umożliwiając im wybór i współpracę z dostawcami przestrzegającymi ustalonych zasad.

Na przykład:

W 2017 roku Unilever, renomowana holendersko-brytyjska międzynarodowa firma, wprowadziła własną politykę odpowiedzialnego zaopatrzenia, która określa jej zaangażowanie w praktyki zrównoważonych zakupów.

Oto niektóre z jego podstawowych zasad:

 • Prowadzenie działalności zgodnie z prawem i uczciwie

 • Prowadzenie działalności w sposób uwzględniający zrównoważony rozwój i ograniczający wpływ na środowisko:

“Praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju są zintegrowane z działalnością i działaniami dostawców, których celem jest: ograniczenie wytwarzania odpadów i osiągnięcie zerowego składowania na wysypiskach; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie rozwiązań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla; Zmniejsz zużycie wody; chronić i wzmacniać przyrodę i różnorodność biologiczną; i zaprzestania wylesiania”.
 • Wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie, z szacunkiem i godnością.

3.3. Ustal politykę zaopatrzeniową

Produkty konsumenckie są znane z wytwarzania znacznych ilości odpadów, zwłaszcza z powodu opakowań.

Opakowanie tych produktów służy różnym celom:

 • Opakowania trzeciorzędne lub transportowe chronią produkt podczas transportu, szczególnie w przypadku przedmiotów delikatnych, takich jak żywność.

 • Opakowanie pierwotne lub sprzedażowe dostarcza konsumentowi informacji o składzie produktu i jego specyficznych cechach. Służy także jako narzędzie marketingowe mające na celu przyciągnięcie i zaangażowanie konsumentów.


W wielu przypadkach opakowanie pozostaje w dobrym stanie po pierwszym użyciu, dlatego niezwykle istotne jest ustanowienie systemów odzysku i ponownego użycia.

Istnieją już różne rozwiązania umożliwiające efektywne wykorzystanie opakowań trzeciorzędnych i wydłużenie ich cyklu życia, czego godnym uwagi przykładem jest wynajem palet.

Wdrażając tę praktykę zarządzania łańcuchem dostaw, różne rodzaje opakowań są konsolidowane i udostępniane w sieci producentów, optymalizując ich wykorzystanie.

Opakowania, zarządzane przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się łączeniem opakowań, są w razie potrzeby niezwłocznie dostarczane producentom, odbierane od dystrybutorów oraz konserwowane i naprawiane w celu ponownego użycia po każdym cyklu.

3.4. Poddaj recyklingowi swoje opakowanie

Niektóre rodzaje opakowań wielokrotnego użytku można również poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać na różne sposoby:

 • Opakowania z tworzyw sztucznych, takie jak HDPE, LDPE, PP, PET i inne, są powszechnie przekształcane w granulki, które służą jako surowiec do produkcji nowych produktów. Na przykład butelkę po mleku można przetworzyć na worki na śmieci.

 • Drewniane opakowania transportowe, takie jak palety, można poddać recyklingowi, przekształcając je w zrębki drzewne lub zrębki leśne, które można wykorzystać do ściółkowania gleby. W obu przypadkach zrębki ostatecznie ulegną naturalnemu rozkładowi i zamienią się w kompost.

Uwaga: nie wszystkie opakowania nadają się do recyklingu, a niektóre opakowania wymagają dokładnego czyszczenia przed ponownym użyciem (np. pudełko po pizzy).

3.5. Korzystaj mądrze z logistyki zwrotnej

Logistyka zwrotna obejmuje zarządzanie i optymalizację produktów odzyskanych przez firmę od konsumentów.

Niestety, w przypadku zwróconych towarów lub produktów w niektórych branżach w dalszym ciągu priorytetem jest utylizacja, a nie ponowne wykorzystanie.

Jednak ze względu na rosnące obawy ekologiczne i ekonomiczne zachęca się obecnie firmy do włączania recyklingu produktów zwracanych przez konsumentów.

Podobnie należy wziąć pod uwagę niesprzedane przedmioty. Nawet jeśli z różnych powodów można je uznać za przestarzałe (takie jak niewłaściwe warunki przechowywania lub transportu, które mogą obniżyć jakość produktu), niektóre użyte w nich materiały mogą nadal być w dobrym stanie i nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Podejście to jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i może pomóc przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów produkcji i zakupów w ich łańcuchu dostaw.

Wniosek

Gospodarka o obiegu zamkniętym reprezentuje przyszłość łańcucha dostaw FMCG z kilku powodów:

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych modeli produkcji, konsumpcji i utylizacji produktów. Wydłużając żywotność produktów i zachęcając do ich ponownego użycia, konserwacji i recyklingu, firmy mogą zmniejszyć swoją zależność od surowców i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

 • Przyjęcie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw, takich jak wspólne korzystanie z palet, oferuje wymierne korzyści. Te przyjazne dla środowiska praktyki przyczyniają się do redukcji kosztów, zwiększenia elastyczności i ogólnej poprawy wydajności łańcucha dostaw.

 • Co więcej, gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia sprzedawcom detalicznym spełnianie wymagań konsumentów w zakresie wydajności produktów, jednocześnie przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych.

Czy ten artykuł zainspirował Cię do włączenia gospodarki o obiegu zamkniętym do swojego łańcucha dostaw?

Przyczyń się do zrównoważonej przyszłości, wybierając drewniane palety LPR ,które spełnią wszystkie Twoje wymagania w zakresie transportu towarowego. Palety te są niezbędne do zapewnienia wydajnego działania łańcucha dostaw przy jednoczesnym dostosowaniu się do praktyk świadomych ekologicznie.

Chcesz korzystać z systemu wynajmu palet?

Nasze zespoły są do Twojej dyspozycji, aby Ci pomóc i zapewnić płynne przejście do wprowadzenia zmiany. Skontaktuj się z nami!

WP Reliable supplier mockup
whitepaper

Gotowy do przejścia na system wynajmu palet?

Pobierz białą księgę    

Martyna Czarniecka

Moje artykuły