<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Zasady i warunki użytkowania palet LPR

ZASTOSOWANIE

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszelkich osób fizycznych lub prawnych korzystających z palet LPR („Palety LPR”), niezależnie od tego, czy korzystają one czy też nie z obiegu wynajmu palet LPR („Obieg LPR”).

Każdy załadunek lub odbiór towarów na Paletach LPR i każde faktyczne posiadanie Palet LPR w Obiegu LPR lub poza nim oznacza przyjęcie i akceptację niniejszych zasad i warunków użytkowania („Zasady i Warunki”).

WŁASNOŚĆ

Pełnoprawny, faktyczny i słuszny tytuł własności do Palet LPR pozostaje przez cały czas przynależny firmie LPR Europe BV (i ewentualnie jej spółek stowarzyszonych) („LPR”). Palety LPR nie mogą być przekazywane, wynajmowane lub wymieniane (bezpłatnie lub odpłatnie), ani też wykorzystywane do innych celów niż cele zatwierdzone przez LPR.

Palety LPR można rozpoznać po ich czerwonej kolorystyce i po logo „LPR”, które jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Wszelkie imitacje, modyfikacje lub nieautoryzowane użycie nazwy marki LPR, znaków towarowych lub produktów LPR stanowi naruszenie praw własności (intelektualnej) LPR, za które strona naruszająca może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z Palet LPR („Upoważnieni Użytkownicy”) są:

 • Klienci LPR („Klienci LPR”);
 • klienci Klientów LPR (głównie (masowi) detaliści), w tym ich podwykonawcy, działających w ramach Obiegu LPR (w zakresie transportu, magazynowania, itp.) („Detaliści”), z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie odbywa się wyłącznie zgodnie z (i) postanowieniami umowy zawartej pomiędzy LPR a Klientem LPR („Umowa Klienta”) oraz (ii) postanowieniami art. 4 i 5 niniejszych Zasad i Warunków;
 • każda strona wyraźnie upoważniona na piśmie przez LPR.

Poza Uprawnionymi Użytkownikami, żaden inny podmiot nie jest upoważniony do korzystania z Palet LPR i musi je niezwłocznie zwrócić palety do LPR, jeśli wejdzie w ich posiadanie. LPR zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych przeciwko osobom fizycznym lub prawnym posiadającym Palety LPR w sposób nieuprawniony („Nieuprawnieni Użytkownicy”).

DOZWOLONE WYKORZYSTANIE PALET LPR

Palety LPR są wynajmowane przez Klientów LPR do przechowywania i transportu towarów, które Klienci LPR sprzedają Detalistom.

O ile LPR nie zatwierdzi inaczej na piśmie:

 • puste palety LPR muszą być oddzielone od innych palet i posortowane przez Detalistów,
 • Palety LPR muszą być następnie udostępniane do odbioru. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju LPR, częstotliwość odbioru będzie zależała od liczby palet LPR dostępnych do odbioru oraz od możliwości zorganizowania transportu zbiorczego.

Sprzedawcy detaliczni będą informować LPR o liczbie palet LPR w swoich lokalizacjach, o wszelkich okolicznościach, które mogłyby utrudnić odbiór, jak również o wszelkich zmianach w swoich lokalizacjach i obiegu logistycznym.

Upoważnieni Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie jakościowej i ilościowej integralności Palet LPR. W szczególności, Upoważnieni Użytkownicy muszą:

 • dbać w uzasadnionym stopniu o Palety,
 • posiadać wystarczające zasoby i sprzęt do obsługi załadunku i rozładunku palet,
 • obchodzić się z paletami LPR zgodnie z obowiązującymi instrukcjami każdorazowo przekazywanymi przez LPR,
 • składować Palety LPR we właściwy sposób i w warunkach, które odpowiednio zabezpieczają i utrzymują Palety LPR, a w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji miejsc składowania i właściwe rozmieszczenie stosów w magazynach zgodnie z zasadą FIFO (maksymalnie 40 palet na stos przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa miejsca składowania),
 • zapewnić bezpieczne użytkowanie Palet LPR, w szczególności poprzez zapewnienie, że Palety LPR nie będą skażone, będą wolne od jakichkolwiek ciał obcych (zszywek, odłamków szkła itp.) i nie będą miały kontaktu z żadną substancją toksyczną, niebezpieczną, wydzielającą zapach, mineralną, organiczną lub radioaktywną Stosowanie Palet LPR w szklarniach lub na polach uprawnych jest niedozwolone Jeśli Palety LPR są zanieczyszczone lub skażone, Upoważnieni Użytkownicy niezwłocznie poinformują o tym LPR.

Upoważnieni Użytkownicy są świadomi faktu, że Palety LPR, jako opakowania trzeciorzędne, nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi.

Upoważnieni użytkownicy nie mogą odmówić zwrotu Palet LPR i nie mogą ich używać bez uprzedniej zgody LPR.

ZAPASY

LPR wykorzystuje skomputeryzowany system do monitorowania poziomu zapasów Palet LPR w punktach sprzedaży detalicznej, tam gdzie jest to właściwe.

W przypadku detalistów, którzy otrzymują Palety LPR od Klientów LPR, poziom zapasów opiera się na liczbie Palet LPR dostarczonych przez Klientów LPR oraz liczbie Palet LPR odebranych przez LPR lub zwróconych Klientom LPR.

LPR będzie regularnie lub na żądanie informować Detalistów o zarejestrowanych zapasach Palet LPR. Takie odnotowane zapasy są wiążące dla Detalistów, chyba że LPR otrzyma szczegółowy sprzeciw palet w ciągu 30 dni od poinformowania o poziomie zapasów.

LPR i upoważnieni przedstawiciele LPR są uprawnieni do dostępu w rozsądnym zakresie do lokalizacji Detalistów w celu dokonania odbioru, kontroli zapasów lub w innych istotnych celach związanych z Paletami LPR. Wizyty i inwentaryzacja będą odbywać się w godzinach otwarcia danej lokalizacji, a pracownicy LPR będą przestrzegać obowiązujących warunków bezpieczeństwa.

ZASADY I PRZEPISY FITOSANITARNE

Palety drewniane podlegają szeregu wymogom prawnym i/lub regulacyjnym, w tym w zakresie zasad i przepisów sanitarnych i fitosanitarnych (łącznie „Obowiązujące przepisy i regulacje prawne”), w szczególności:

 • Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych
 • Międzynarodowe standardy środków fitosanitarnych, standard Nr 15 (ISPM 15) przewidujący Przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu, opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz dalsze rozporządzenia wykonawcze, takie jak rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r.

Ważne

Rozporządzenie (UE) 2016/2031 ustanawia w szczególności wymogi dotyczące przywozu drewnianych materiałów opakowaniowych (w tym palet) z państw trzecich do UE.

Wszystkie palety przywożone do UE (załadowane lub puste) z krajów trzecich muszą być poddane uzdatnieniu i oficjalnie oznaczone zgodnie z normą ISPM15.

Terytoria UE o szczególnych wymogach

 • Do celów rozporządzenia (UE) nr 2016/2031 następujące terytoria uważa się za państwa trzecie: Ceuta, Melilla, Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin i Wyspy Kanaryjskie.

W przypadku opakowań drewnianych pochodzących z niektórych obszarów UE (takich jak Portugalia i niektóre rejony Hiszpanii), w których stwierdzono występowanie węgorka sosnowca, wymagane jest uzdatnienie do ISPM15 (decyzja wykonawcza Komisji 2012/535/UE z dnia 26 września 2012 r.).

 • Prawo krajowe. Powyższe normy i przepisy są stosowane i interpretowane na różne sposoby w różnych krajach na całym świecie. Może to prowadzić do zróżnicowania wymogów prawnych, w zależności od kraju.

W szczególności, palety wywożone poza UE (załadowane lub puste) do krajów trzecich mogą wymagać spełnienia szczególnych wymogów fitosanitarnych kraju przywozu (takich jak uzdatnienie do ISPM 15 lub świadectwo fitosanitarne).

Ważne - Wyspy Kanaryjskie

Zgodnie z hiszpańskim prawem Orden APA/1076/2018 wszystkie palety przywożone na Wyspy Kanaryjskie i wywożone z nich (załadowane lub puste) muszą być poddane uzdatnieniu i oficjalnie oznaczone zgodnie z ISPM15 (w tym z i do UE).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej IPPC https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Ważne - Wyspa Reunion

Zgodnie z zarządzeniem prefekta nr 2011 - 1479 z 30 września 2011 r. wszystkie palety importowane na wyspę Reunion (zarówno załadowane, jak i puste) muszą być traktowane i oznakowane zgodnie z ISPM15 (również z Unii Europejskiej).

 

Wyłączną odpowiedzialnością Uprawnionych Użytkowników pozostaje zapoznanie się z Obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, które mają zastosowanie tam, gdzie jest to istotne dla Uprawnionych Użytkowników jako profesjonalnych operatorów, oraz żądanie i używanie palet zgodnych ze standardem ISPM 15 zawsze, gdy jest to wymagane.

Palety LPR zgodne ze standardem ISPM 15 mogą być zamawiane przez Klientów LPR i dostarczane przez LPR, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem kraju dostawy („Palety LPR ISPM 15”). Po dostarczeniu, Klienci LPR, a szerzej, Uprawnieni Użytkownicy, są w pełni odpowiedzialni za korzystanie z danych palet LPR ISPM 15.

Korzystanie z Palet LPR niezgodnie z Obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi kraju importu odbywa się na własne ryzyko Uprawnionego Użytkownika i w związku z tym LPR nie będzie uwzględniać jakichkolwiek roszczeń, które mogą wynikać z takiego użytkowania. LPR zastrzega sobie prawo do odzyskania od Uprawnionego Użytkownika wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez LPR w wyniku (lub wszelkich odszkodowań, których mogą domagać się osoby trzecie w związku z) dowolnego korzystania z Palet LPR innych niż zgodne z ISPM15 (w przypadku gdy wymagane jest korzystanie z Palet LPR ISPM15).

INFORMACJE

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne informacje, LPR nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, ani też nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności treści zawartych na tej stronie internetowej. LPR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na stronie internetowej lub w działaniu strony.

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uprawnieni Użytkownicy (i nieautoryzowani) podejmują wszelkie ryzyko związane z paletami LPR, gdy są pod ich kontrolą. W związku z tym Uprawnieni Użytkownicy (i Nieuprawnieni Użytkownicy) ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Palet LPR, jak również za wszelkie szkody lub obrażenia ciała spowodowane przez Palety LPR oraz szkody w mieniu lub wobec osób znajdujących się pod kontrolą Uprawnionych Użytkowników (i Nieuprawnionych Użytkowników).

Wszelkie wynikające z tego płatności, a w szczególności wysokość odszkodowania za niezwrócone, utracone lub uszkodzone Palety LPR mogą być dochodzone przez LPR bezpośrednio od tych użytkowników.

W żadnym wypadku wypłata odszkodowania nie może skutkować przeniesieniem praw własności do Palet LPR.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Zasady i Warunki podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z ich warunkami tu zwartymi będą podlegały wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu gospodarczego w Tuluzie.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Ewentualna Umowa z Klientem będzie miała pierwszeństwo przed niniejszymi Zasadami i Warunkami.