Zmluvné podmienky používania LPR paliet

POUŽITIE

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na všetky fyzické alebo právnické osoby používajúce palety LPR ( "palety LPR"), či už v rámci nájomného okruhu paliet LPR ( "okruh LPR"), alebo mimo neho.

Akékoľvek nakladanie alebo prijatie tovaru na paletách LPR a akékoľvek skutočné držanie paliet LPR v rámci okruhu LPR alebo mimo neho znamená potvrdenie a prijatie týchto zmluvných podmienok používania ( "zmluvné podmienky").

VLASTNICTVO

Všetok právny nárok, nárok na prospech a spravodlivosť a všetky vlastníctva vo vzťahu k paletám LPR budú vždy patriť spoločnosti LPR Europe BV (a prípadne akejkoľvek jej pridruženej spoločnosti) ( "LPR"). Palety LPR sa nesmú presúvať, prenajímať ani vymieňať (či už bezplatne alebo za odplatu), ani používať na žiadne iné účely než tie, ktoré sú povolené spoločnosťou LPR.

Palety LPR možno identifikovať podľa červenej farby a loga "LPR", čo je registrovaná ochranná známka.

Akékoľvek napodobenie, úprava alebo nepovolené použitie obchodnej značky, ochranných známok alebo produktov spoločnosti LPR predstavuje porušenie práv spoločnosti LPR na (duševné) vlastníctvo, za ktoré môže páchateľ niesť zodpovednosť.

OPRÁVNENÍ UŽIVATELIA

Subjektami oprávnenými používanie paliet LPR ( "oprávnení užívatelia") sú:

 • Zákazníci spoločnosti LPR ( "zákazníci LPR");
 • klienti zákazníkov LPR (prevažne (veľkí) maloobchodníci), vrátane ich subdodávateľov konajúcich v rámci okruhu LPR (za účelom prepravy, skladovania atď.) ( "maloobchodníci"), pričom je uvedené, že k takémuto použitiu bude dochádzať len v súlade s ( i) ustanoveniami zmluvy uzatvorenej medzi LPR a zákazníkom LPR (ďalej len "zmluva so zákazníkom") a (ii) ustanoveniami článkov 4 a 5 týchto zmluvných podmienok;
 • akákoľvek strana výslovne písomne oprávnená spoločnosťou LPR.

S výnimkou oprávnených užívateľov nie je palety LPR oprávnená používať žiadna iná strana a ak sa palety LPR ocitnú v jej držbe, musí ich okamžite vrátiť spoločnosti LPR. LPR si vyhradzuje právo podniknúť akékoľvek právne kroky proti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá drží palety LPR na neoprávnenom základe ( "neoprávnený užívateľ").

OPRÁVNENÉ POUŽITIE PALET LPR

Palety LPR sú prenajímané zákazníkmi LPR na účely skladovania a prepravy tovaru, ktoré zákazníci LPR predávajú maloobchodníkom.

Pokiaľ nie je so spoločnosťou LPR písomne dohodnuté inak:

 • prázdne palety LPR musia maloobchodníci oddeliť od ostatných paliet a vytriediť,
 • palety LPR budú potom sprístupnené na vyzdvihnutie. V súlade so zásadami spoločnosti LPR v oblasti udržateľného rozvoja bude frekvencia vyzdvihovanie závisieť od počtu paliet LPR dostupných na vyzdvihnutie a na možnosti organizácie spoločnej (poolovej) dopravy.

Maloobchodníci informujú spoločnosť LPR o počte paliet LPR vo svojich prevádzkach, o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli brániť vyzdvihnutiu, ako aj o akýchkoľvek úpravách svojich lokalít a logistického okruhu.

Oprávnení užívatelia sú zodpovední za zabezpečenie kvalitatívnej a kvantitatívnej integrity paliet LPR. Oprávnení užívatelia majú najmä povinnosť:

 • vhodne sa o palety starať,
 • mať dostatočné zdroje a vybavenie pre nakladanie a vykladanie paliet,
 • nakladať s paletami LPR podľa platných pokynov LPR, ktoré sú priebežne poskytované,
 • skladovať palety LPR riadnym spôsobom a za podmienok, v ktorých sú palety LPR primerane chránené a zachované, a najmä zabezpečiť riadne vetranie skladovacích priestorov a riadne rozloženie stohov v skladoch podľa pravidla FIFO, ak je to možné (maximálne 40 paliet v jednom stohu podľa bezpečnostných predpisov v skladovacích priestoroch),
 • zaistiť bezpečné používanie paliet LPR, najmä zabezpečením toho, aby palety LPR neboli nijak kontaminované, neobsahovali žiadne cudzie telesá (svorky, rozbité sklo atď.) a neprišli do kontaktu s toxickými, nebezpečnými, zapáchajúcimi, minerálnymi, organickými alebo rádioaktívnymi látkami. Použitie paliet LPR vnútri skleníkov alebo na poliach pre pestovanie nie je povolené. Ak dôjde ku kontaminácii alebo znečisteniu paliet LPR, musia oprávnení užívatelia okamžite informovať LPR.

Oprávnení užívatelia sú si vedomí skutočnosti, že palety LPR ako terciárne obaly nie sú určené k priamemu kontaktu s potravinami.

Oprávnení používatelia neodmietnu vrátiť palety LPR spoločnosti LPR a nebudú ich používať bez predchádzajúceho oprávnenia od spoločnosti LPR.

VEDENIE ZÁSOB – inventúra

Spoločnosť LPR v relevantných prípadoch používa počítačový systém na sledovanie úrovne zásob paliet LPR v lokalitách maloobchodníkov.

V prípade maloobchodníkov, ktorí palety LPR prijímajú od zákazníkov LPR, sú úrovne zásob založené na počte paliet LPR dodaných zákazníkmi LPR a počtu paliet LPR vyzvednutých spoločnosťou LPR alebo vrátených jej zákazníkom.

Spoločnosť LPR informuje maloobchodníkov o zaznamenaných zásobách paliet LPR v pravidelných intervaloch alebo na vyžiadanie. Takýto stav zásob je pre maloobchodníkov záväzný, ak do 30 dní od oznámenia úrovne zásob nebudú spoločnosti LPR zaslané podrobné námietky.

Spoločnosť LPR a jej autorizovaní zástupcovia sú oprávnení mať primeraný prístup do lokalít maloobchodníkov na účely vyzdvihnutia paliet, vykonávanie auditov zásob alebo za akýkoľvek relevantným účelom v súvislosti s paletami LPR. Návštevy a inventúry sa budú odohrávať počas otváracej doby príslušnej lokality a zamestnanci LPR budú postupovať v súlade s príslušnými bezpečnostnými podmienkami.

FYTOSANITÁRNE PRAVIDLÁ A PREDPISY

Na drevené palety sa vzťahuje niekoľko zákonných resp. regulačných požiadaviek, vrátane požiadaviek týkajúcich sa zdravotných a fytosanitárnych pravidiel a predpisov (spoločne "príslušné zákony a predpisy"), najmä:

 • Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
 • Medzinárodné normy pre fytosanitárne opatrenia č. 15 (ISPM 15), ktoré stanovuje nariadenie o obalových materiáloch z dreva v medzinárodnom obchode, vyvinuté Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Medzinárodným dohovorom o ochrane rastlín (IPPC).
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodlivým organizmom rastlín a ďalšie vykonávacie nariadenie, ako je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019.

Zameranie

Nariadenie (EÚ) 2016/2031 stanovuje najmä požiadavky na dovoz obalového materiálu z dreva (vrátane paliet) z tretích krajín do EÚ.

Všetky palety dovážané do EÚ z tretích krajín (naložené alebo prázdne) musia byť ošetrené a úradne označené v súlade s ISPM15.

Územie EU so špecifickými požiadavkami

 • Na účely nariadenia (EÚ) 2016/2031 sa za tretie krajiny považujú tieto územia: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin a Kanárske ostrovy.

Ošetrenie ISPM15 sa vyžaduje pri drevených obalov pochádzajúcich z niektorých oblastí EÚ (ako je Portugalsko a niektoré časti Španielska), v ktorých je známe, že sa vyskytuje háďatko borovicové (vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/535 / EÚ z 26. septembra 2012).

 • Vnútroštátne zákony. Vyššie uvedené normy a predpisy sú v rôznych krajinách sveta aplikované a interpretované rôznymi spôsobmi. To môže viesť k rozdielnym právnym požiadavkám v závislosti na danej krajine.

Najmä palety vyvážané mimo EÚ do tretích krajín (naložené alebo prázdne) môžu podliehať požiadavke splnenia osobitných fytosanitárnych požiadaviek platných v krajine dovozu (ako je ošetrenie ISPM 15 alebo fytosanitárne osvedčenie).

Zameranie – Kanárské ostrovy

Podľa španielskeho zákona "Orden APA / 1076/2018" musia byť všetky palety dovážané a vyvážané z Kanárskych ostrovov (naložené alebo prázdne) ošetrené a úradne označené v súlade s ISPM15 (vrátane prevozu z EÚ a do EÚ).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach IPKZ: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Vždy je výhradnou zodpovednosťou oprávnených užívateľov informovať sa o príslušných zákonoch a predpisoch, ktoré sa môžu na oprávnených užívateľov v ich postavení profesionálneho prevádzkovateľa vzťahovať, a v prípade potreby vždy žiadať palety spĺňajúce ISPM 15 a používať ich.

Palety LPR spĺňajúce ISPM 15 si zákazníci LPR môžu vždy objednať a nechať doručiť spoločnosťou LPR, všetko v súlade s platnými zákonmi krajiny dodania ( "ISPM 15 palety LPR"). Po dodaní sú zákazníci LPR a oprávnení používatelia plne zodpovední za používanie príslušných ISPM 15 paliet LPR.

Používanie paliet LPR, ktoré nie sú v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami krajiny dovozu, je používanie na vlastné riziko oprávnených užívateľov, a LPR preto neprijíma žiadne nároky, ktoré môžu z akéhokoľvek takéhoto použitia vyplývať. LPR si vyhradzuje právo vymáhať od oprávneného užívateľa všetky náklady a výdavky, ktoré LPR vzniknú v dôsledku použitia iných ako ISPM15 paliet LPR (alebo akýchkoľvek škôd, ktoré môžu uplatniť akékoľvek tretie strany v súvislosti s takýmto použitím), ak sa vyžaduje použitie ISPM15 paliet LPR .

INFORMÁCIE

Hoci sa vynaložilo maximálne úsilie na poskytnutie úplných a presných informácií, LPR neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, ani vyhlásenie o presnosti obsahu na tejto webovej stránke. LPR nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v informáciách obsiahnutých na webovej stránke alebo v rámci prevádzky webovej stránky.

RIZIKÁ A ZODPOVEDNOSŤ

Oprávnení užívatelia (a neoprávnení užívatelia) na seba preberajú všetky riziká spojené s paletami LPR po dobu, kedy sú pod ich kontrolou. V súlade s tým sú oprávnení užívatelia (a neoprávnení užívatelia) zodpovední za akékoľvek straty alebo škody na paletách LPR, ako aj za akékoľvek škody alebo zranenia paletami LPR spôsobené na akomkoľvek majetku alebo osobách v čase, keď sú pod kontrolou oprávnených užívateľov (a neoprávnených užívateľov ).

Všetky následné platby a najmä kompenzačné čiastky za nevrátené, stratené alebo poškodené palety LPR od nich môžu byť vymáhané priamo spoločnosťou LPR.

Vyplatenie kompenzácie v žiadnom prípade neznamená akýkoľvek prevod vlastníckych práv k paletám LPR.

SPORY

Tieto zmluvné podmienky sa riadia francúzskym právom. Všetky spory alebo nároky vzniknuté na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi budú predložené výlučnej jurisdikcii príslušného obchodného súdu v Toulouse.

RÔZNE

Prípadná zmluva so zákazníkom má prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.