Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA ÚCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov vypracovala skupina Euro Pool Group (ďalej len:„EPG“), pretože vaše súkromie je pre nás dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov objasňujú, ako vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame, a vzťahujú sa na všetky osobné údaje, ktoré zhromaždíme v priebehu spracovania žiadosti o zamestnanie. Za spracovanie vašich osobných údajov zodpovedá subjekt divízie Euro Pool System alebo divízie La Palette Rouge, ktorý bol s vami v kontakte v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie. V niektorých prípadoch môže byť spoluprevádzkovateľom vašich osobných údajov spoločnosť Euro Pool System International B.V., ktorá je konečnou materskou spoločnosťou tohto subjektu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme podľa aktuálneho diania z času na čas aktualizovať. EPG vám odporúča pravidelne si tieto zásady ochrany osobných údajov skontrolovať, aby ste vedeli o všetkých prípadných zmenách. O akýchkoľvek zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať v prípade, že to budeme považovať za relevantné v súvislosti s potenciálnym dopadom takýchto zmien (napr. ak sa zapojíme do činností automatizovaného rozhodovania alebo profilovania). Táto verzia zásad ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná 15. mája 2018.

1. Typy dotknutých osôb

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú, pretože ste sa uchádzali o zamestnanie v EPG.

2. Druhy osobných údajov

Zhromažďovať môžeme nasledujúce osobné údaje:

 • Kontaktné údaje Napríklad vaše meno, adresu, dátum narodenia, vašu osobnú e-mailovú adresu a telefónne číslo.

 • Pracovné skúsenosti Napríklad vaše obchodné aktivity (životopisy), údaje o vzdelaní, pracovnej pozícii a o vašich výsledkoch.

3. Účely spracovania

Vaše údaje spracujeme na nasledujúce účely:

 • Riadenie ľudských zdrojov a zamestnancov: tento účel zahŕňa spracovanie potrebné na nábor a výber vhodných uchádzačov.

 • Zabezpečenie a ochrana: tento účel súvisí s činnosťami, ktoré sa týkajú napríklad ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany zamestnancov EPG a uchádzačov o zamestnanie v EPG, majetku a overovania štatútu a prístupových práv zamestnancov a uchádzačov.

 • Ochrana dôležitých záujmov uchádzačov: tento účel sa týka spracovania, ktoré je potrebné na ochranu dôležitých záujmov uchádzača, napr. z naliehavých lekárskych dôvodov.

4. Právny základ pre spracovanie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovať, ak je to nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu. Sme presvedčení, že náš záujem o spracovanie určitých osobných údajov prevažuje nad záujmom dotknutých osôb, pričom sa prihliada aj na povahu osobných údajov, ktoré spracúvame (napr. pri nábore uchádzačov o zamestnanie). Ak je to možné, tieto záujmy pravidelne vyrovnávame. Osobné údaje môžeme spracúvať aj na splnenie zákonnej povinnosti. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na konkrétne účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, avšak nebude tým dotknutá zákonnosť spracovania vašich údajov pred odvolaním vášho súhlasu.

5. Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať za nasledujúcich okolností:

 • K vašim osobným údajom môžu mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade budú mať prístup, iba ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a iba ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami konajúcimi v našom mene. Medzi tieto tretie strany patria naši poskytovatelia služieb v oblasti IT, poskytovatelia mzdových služieb alebo iné tretie strany spojené s personálnymi službami a bezpečnostné/dozorné agentúry. Tieto tretie strany môžu v takýchto prípadoch používať vaše osobné údaje iba na vyššie uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi.

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými štátnymi orgánmi, ak to vyplýva zo zákona alebo súdneho príkazu.

6. Zabezpečenie

Na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému spracovaniu sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré zaisťujú, aby:

 • boli vaše osobné údaje chránené proti neoprávnenému prístupu;

 • bola zaručená dôvernosť vašich osobných údajov;

 • bola zachovaná integrita a dostupnosť vašich osobných údajov;

 • bol príslušný personál poučený o požiadavkách na zabezpečenie údajov;

 • bolo skutočné porušenie ochrany údajov alebo podozrenie na porušenie ochrany údajov nahlásené v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pri poskytovaní citlivých osobných údajov cez e-mail sa budeme usilovať (a zabezpečíme, aby tak urobili aj naši dodávatelia) dodržiavať najmodernejšie bezpečnostné normy.

7. Poloha vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje zostanú po dobu, kedy sa o ne staráme, v Európskom hospodárskom priestore.

8. Uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ ste nedali svoj súhlas na dlhšie časové obdobie, vaše osobné údaje uchovávame po dobu štyroch týždňov po ukončení náborového konania. Po uplynutí tohto obdobia vaše osobné údaje vymažeme (pokiaľ z povinnej regulačnej požiadavky nevyplýva uchovávanie po dlhšiu dobu). To znamená, že všetky vaše osobné údaje budú do tohto obdobia po ukončení výberového konania vymazané. Ak sa rozhodneme prijať vás do zamestnania, je možné, že sa vaše osobné údaje uložia do vášho osobného súboru (v takom prípade už ide o zásady ochrany osobných údajov zamestnancov EPG). Upozorňujeme, že na účely komunikácie sa osobné údaje môžu spracúvať prostredníctvom e-mailových systémov/serverov a z tohto dôvodu sa môžu uchovávať dlhšie.

9. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

V zmysle takzvaného všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré platí v Európskom hospodárskom priestore vám vyplývajú isté práva, ktoré si môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať o kópiu vašich osobných údajov aj o určité podrobnosti o tom, ako ich používame. Tieto informácie vám budú v zásade poskytované elektronicky.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zaistili, že sú vaše osobné údaje presné a úplné. Ak ste presvedčení, že to tak nie je, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu alebo zmenu.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, že osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, už nie sú potrebné na pôvodný účel, alebo ak svoj súhlas stiahnete v prípade, že bol takýto súhlas udelený. Takéto rozhodnutie však bude podliehať (iným) príslušným záujmom. V splnení vašej žiadosti nám môžu brániť napríklad zákonné a regulačné povinnosti.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje prestali používať, napríklad ak si myslíte, že vaše osobné údaje môžu byť nepresné, alebo ak si myslíte, že už vaše osobné údaje nemusíme používať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, odovzdali inej tretej strane podľa vášho výberu.

Právo namietať
Máte právo namietať proti činnostiam spracovania, ktoré vyplývajú z našich legitímnych záujmov. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu a my nebudeme mať k dispozícii presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na danom základe.

Práva týkajúce sa procesu automatizovaného rozhodovania a/alebo profilovania
Máte právo byť vylúčení z procesu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právny účinok alebo podobný významný dopad. Vo všeobecnosti nepoužívame proces automatizovaného rozhodovania ani profilovanie, ale ak máte pocit, že ste nejakým spôsobom boli vystavení procesu automatizovaného rozhodovania a nesúhlasíte s výsledkom, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov a požiadať nás o preskúmanie rozhodnutia.

Právo na odvolanie súhlasu
V niektorých konkrétnych prípadoch sa môže stať, že vás požiadame o súhlas. V takom prípade máte právo svoj súhlas s ďalším použitím vašich osobných údajov odvolať.

Právo podať sťažnosť orgánu zodpovednému za ochranu údajov
Máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu zodpovednému za ochranu údajov.

10. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad alebo spôsobu, akým spracúvame osobné údaje, kontaktujte miestne oddelenie ľudských zdrojov. Zároveň môžete kontaktovať aj osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v našej centrále na adrese Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Holandsko alebo poslať e-mail adresu privacy.officer@europoolsystem.com.