<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Podmienky používania

Identita
Táto webová lokalita je výhradným vlastníctvom spoločnosti LPR ‒ La Palette Rouge, spoločnosti s ručením obmedzeným, s kapitálom 26 500 000 eur, registrovanej v obchodnom registri v Toulouse pod číslom B 385 018 254, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 8 rue de Vidailhan – BP 30083 ‒ 31132 Balma Cedex, Francúzsko. 

Redakčná zodpovednosť za webovú lokalitu:
Jean-Luc Guénard

Vedúci vydania:
Clarisse Chamayou

Používateľ webovej lokality www.lpr.eu potvrdzuje, že má potrebné vedomosti a zariadenie na prístup a používanie tejto lokality. Zároveň potvrdzuje, že si prečítal toto upozornenie a že sa zaväzuje ho dodržiavať.

Podmienky používania webovej lokality www.lpr.eu – Vylúčenie zodpovednosti

Používateľ potvrdzuje, že je sám zodpovedný za používanie webovej lokality www.lpr.eu. Musí zaručiť, aby počítačový hardvér a softvér, ktorý používa na sprístupnenie lokality, neobsahoval žiadne vírusy a bol v dokonalom prevádzkovom stave.

Informácie poskytnuté na lokalite majú iba informačný charakter. Spoločnosť LPR ‒ La Palette Rouge vynakladná maximálne úsilie, aby používateľom poskytla funkčný a spoľahlivý obsah a/alebo nástroje, ale žiadnym spôsobom nezaručuje presnosť, kvalitu, dostupnosť, aktuálnosť ani úplnosť poskytnutých informácií.

Spoločnosť LPR ‒ Palette Rouge S.A.S. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť podmienky používania webovej lokality, ako aj výrobkov, služieb a všetkých informácií uvedených na lokalite.

Spoločnosť LPR nesmie byť za žiadnych okolností zodpovedná za stratu, poškodenie alebo škodu, ktorá by vznikla v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať túto lokalitu vrátane priamych alebo nepriamych škôd, bez ohľadom na to či sú následné alebo náhodné, strát zisku alebo prerušenia podnikateľskej činnosti (zoznam však nie je úplný).

Táto webová lokalita je dostupná pre používateľov z viacerých krajín a môže obsahovať služby a výrobky spoločnosti LPR, ktoré nie sú dostupné v niektorých krajinách. Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia alebo referencie na iné webové lokality, ktoré vlastnia tretie strany a nad ktorými nemá spoločnosť LPR kontrolu. Tieto prepojenia sa poskytujú iba na informačné účely a pre pohodlie používateľa. Spoločnosť LPR – La Palette Rouge S.A.S. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových lokalít ani za žiadne problémy, ku ktorým by došlo pri ich používaní.

Používateľom pripomíname, že správy zasielané cez internet nie sú bezpečné a že každý používateľ je zodpovedný za prijatie všetkých vhodných opatrení na ochranu svojich vlastných údajov a/alebo softvéru pred akýmikoľvek vírusmi, ktoré by mohli byť na internete.

Duševné vlastníctvo
Všeobecná štruktúra, ako aj softvér, texty, obrázky, zvuky, know-how a všetky ostatné prvky, ktoré sú súčasťou tejto lokality, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti LPR – La Palette Rouge S.A.S. a sú chránené autorskými právami. Akákoľvek reprodukcia tejto lokality, vcelku alebo čiastočne, je zakázaná akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu vrátane, okrem iného, počítačových súborov, kopírovania a nahrávanie bez predchádzajúceho povolenia spoločnosti LPR – La Palette Rouge S.A.S. a považuje sa za porušenie autorských práv, ktoré sa trestá podľa článku L.335-2 a ďalších článkov francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve.

Obchodné značky spoločnosti LPR – La Palette Rouge S.A.S. a jej partnerov, ako aj logá spoločnosti zobrazených na lokalite sú registrované obchodné značky. Akákoľvek reprodukcia, vcelku alebo čiastočne, obchodných značiek alebo log, ktoré sú vytvorené z prvkov tejto lokality, je zakázaná bez predchádzajúceho povolenia spoločnosti LPR – La Palette Rouge S.A.S. a tretích strán, ktorí sú vlastníkmi týchto obchodných značiek, a považuje sa za porušenie ustanovení článku L.713-2 francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve.

Používatelia a návštevníci tejto webovej lokality nesmú implementovať žiadne hypertextové prepojenia, ktoré vedú na lokalitu bez predchádzajúceho výslovného povolenia spoločnosti LPR – La Palette Rouge S.A.S.

Plnenie zákonných požiadaviek
V súlade s ustanoveniami francúzskeho zákona zo 6. januára 1978 o spracovávaní údajov, údajových súboroch a individuálnych slobodách bolo automatizované spracovávanie osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej lokality oznámené francúzskemu úradu na ochranu údajov (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ‒ CNIL). Všetky osobné údaje zadané na tejto lokalite udeľujú používateľovi právo na prístup a úpravu daných údajov podľa podmienok uvedených vo francúzskom zákone č. 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovávaní údajov, údajových súboroch a individuálnych slobodách.

Súbory cookie
Súbory cookie používame na to, aby sme používateľom poskytli najlepšiu skúsenosť s našou webovou lokalitou. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavení, potvrdzujete, že súhlasíte s prijímaním všetkých súborov cookie z webovej lokality LPR. Avšak, ak si to želáte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie.