<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prohlášení o ochraně soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ - ŽADATELÉ O PRÁCI

Skupina Euro Pool Group (dále jen: „EPG“) vytvořila toto prohlášení o ochraně soukromí, protože vaše soukromí je pro nás důležité. Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, a vztahuje se na všechny osobní údaje, které shromažďujeme v průběhu procesu podávání uchazečských žádostí. Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá subjekt divize Euro Pool System nebo divize La Palette Rouge, který s vámi byl v kontaktu v souvislosti s procesem podání uchazečské žádosti. Euro Pool System International B.V. může být v některých případech spolusprávcem vašich osobních údajů coby konečná mateřská společnost daného subjektu.

Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme vzhledem k novému vývoji čas od času aktualizovat. EPG vám doporučuje pravidelně si číst toto prohlášení o ochraně soukromí, abyste byli informováni o všech změnách, které mohou být provedeny. O jakýchkoli změnách tohoto prohlášení o ochraně soukromí budete informováni v případě, že to budeme považovat za relevantní vzhledem k potenciálnímu dopadu takových změn (například pokud se zapojíme do aktivit automatizovaného rozhodování nebo profilování). Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla naposledy aktualizována dne 15. května 2018.

1. Typy subjektů údajů

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vás týká, protože jste se ucházeli o pracovní místo v EPG.

2. Typy osobních údajů

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje. Například vaše jméno, adresa, datum narození, vaše osobní e-mailová adresa a telefonní číslo.

 • Profesionální informace. Například vaše pracovní aktivity (životopis), vzdělání, pozice a váš výkon.

3. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • Řízení lidských zdrojů a zaměstnanců: tento účel zahrnuje zpracování nezbytné pro nábor a výběr vhodných uchazečů.

 • Bezpečnost a ochrana: tento účel se týká například činností týkajících se zdraví a bezpečnosti, ochrany EPG a zaměstnanců a uchazečů EPG, aktiv a ověřování stavu a přístupových práv zaměstnanců a uchazečů.

 • Ochrana životně důležitých zájmů uchazečů: tento účel se týká zpracování, které je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů uchazeče, např. z naléhavých lékařských důvodů.

4. Právní základ pro zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z toho důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu. Věříme, že náš zájem (naše zájmy) na zpracování určitých osobních údajů převažuje nad zájmem (zájmy) subjektů údajů, a to také s ohledem na povahu osobních údajů, které zpracováváme (při náboru uchazečů o zaměstnání). Pokud je to možné, budeme tyto zájmy pravidelně vyvažovat. Osobní údaje také můžeme zpracovávat, abychom splnili zákonnou povinnost. V některých případech můžeme požádat o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určité účely. Takový souhlas můžete kdykoli odvolat, ačkoli takové odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování před tím, než k odvolání souhlasu dojde.

5. Strany, které mohou mít k vašim údajům přístup

Vaše osobní údaje můžeme sdílet za následujících okolností:

 • Přístup k vašim osobním údajům mohou mít naši zaměstnanci. V takovém případě bude přístup poskytnut pouze je-li to nezbytné pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami jednajícími naším jménem. Mezi tyto třetí strany patří naši poskytovatelé (IT) služeb, firmy zpracovávající mzdy nebo jiné třetí strany spojené s HR a agentury zajišťující zabezpečení/dohled. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny;

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, například s donucovacími orgány nebo jinými vládními agenturami.

6. Ostraha

Přijali jsme příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zpracováním, mimo jiné zajištěním toho, že:

 • vaše osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem;

 • je zajištěna důvěrnost vašich osobních údajů;

 • bude zachována integrita a dostupnost vašich osobních údajů;

 • příslušní zaměstnanci jsou vyškoleni v požadavcích na informační bezpečnost;

 • skutečná nebo domnělá narušení bezpečnosti osobních údajů jsou hlášena v souladu s platnými zákony.

Při poskytování citlivých osobních údajů pomocí e-mailu se budeme snažit udržovat nejmodernější bezpečnostní standardy (a přimějeme své dodavatele, aby činili totéž).

7. Umístění vašich osobních údajů

Dokud budou v naší péči, zůstanou vaše osobní údaje v Evropském hospodářském prostoru.

8. Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováme čtyři týdny po ukončení náborového řízení, pokud jste neposkytli svůj souhlas pro delší časové období. Vaše osobní údaje po tomto období vymažeme (pokud uchování po delší dobu nevyžaduje povinný regulační požadavek). To znamená, že všechny vaše osobní údaje budou vymazány během této doby po ukončení výběrového řízení. V případě, že se rozhodneme přijmout vás jako zaměstnance, mohou být vaše osobní údaje uloženy ve vašem osobním souboru (v takovém případě odkazujeme na prohlášení o ochraně soukromí pro zaměstnance EPG). Upozorňujeme, že pro účely komunikace mohou být osobní údaje zpracovávány prostřednictvím e-mailových systémů / serverů a mohou být (z tohoto důvodu) nadále po delší dobu uchovány.

9. Vaše práva podle zákona o ochraně údajů

Máte určitá práva podle takzvaného obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je platné v Evropském hospodářském prostoru a o uplatnění jehož práv můžete požádat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na přístup
Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás máme, a na určité podrobnosti o tom, jak je používáme. Tyto informace vám budou v zásadě poskytnuty elektronickými prostředky.

Právo na opravu
Přijímáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které o vás máme, jsou přesné a úplné. Pokud se však domníváte, že tomu tak není, můžete nás požádat o jejich aktualizaci nebo doplnění.

Právo na výmaz
Za určitých okolností máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, například pokud osobní údaje, které jsme shromáždili, již nejsou nezbytné pro původní účel, nebo pokud odvoláte svůj souhlas v případě, že byl takový souhlas udělen. Toto rozhodnutí se však bude řídit (dalšími) zahrnutými zájmy. Můžeme mít například právní a regulační povinnosti, které nám brání vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností jste oprávněni požádat nás, abychom vaše osobní údaje přestali používat, například pokud si myslíte, že by osobní údaje, které o vás máme, mohly být nepřesné nebo pokud si myslíte, že již vaše osobní údaje používat nepotřebujeme.

Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo požádat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, předali jiné třetí straně podle vašeho výběru.

Právo vznést námitkuMáte právo vznést námitku proti činnostem zpracování, které jsou založeny na našich oprávněných zájmech. Pokud nebudeme mít pro zpracování přesvědčivé oprávněné důvody, nebudeme osobní údaje na základě této vaší námitky dále zpracovávat.

Práva týkající se automatizovaného rozhodování nebo profilování
Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, které má pro vás právní účinek nebo které má podobný významný účinek. Obecně automatizované rozhodování nebo profilování nepoužíváme, ale pokud máte pocit, že jste byli nějakým způsobem předmětem automatizovaného rozhodnutí a nesouhlasíte s výsledkem, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a požádat nás o přezkoumání rozhodnutí.

Právo na odvolání souhlasu
Může stát, že vás v konkrétních případech požádáme o váš souhlas. Pokud tak učiníme, máte právo svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů odvolat.

Právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad nebo způsobu, jakým zpracováváme osobní údaje, kontaktujte místní oddělení lidských zdrojů (HR). Můžete se také obrátit na inspektora ochrany údajů v naší ústřední kanceláři na adrese Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Nizozemsko nebo zaslat e-mail na adresu privacy.officer@europoolsystem.com.