<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Termeni și condiții pentru utilizarea paleților LPR

APLICARE

Următoarele prevederi se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care utilizează paleți LPR („Paleți LPR”), atât în cadrul cât și în afara circuitului de închiriere de Paleți LPR („Circuit LPR”).

Orice încărcare sau acceptare a mărfurilor pe Paleți LPR și orice deținere efectivă a Paleților LPR în cadrul sau în afara Circuitului LPR implică recunoașterea și acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare („Termeni și Condiții”).

PROPRIETATE

LPR Europe BV (și oricare dintre filialele acesteia, după caz) („LPR”) rămâne în permanență titularul drepturilor de proprietate și al oricărui titlu legal și efectiv asupra Paleților LPR. Paleții LPR nu pot fi transferați, închiriați sau schimbați (gratuit sau contra cost), nici utilizați în orice alte scopuri decât cele permise de LPR.

Paleții LPR pot fi identificați prin culoarea lor roșie și logo-ul lor „LPR”, care este marcă înregistrată.

Orice imitare, modificare sau utilizare neautorizată a mărcii LPR, a mărcilor înregistrate sau a produselor LPR constituie o încălcare a drepturilor de proprietate (intelectuală) ale LPR, pentru care făptașul poate fi tras la răspundere.

UTILIZATORI AUTORIZAȚI

Entitățile autorizate să utilizeze Paleții LPR („Utilizatori Autorizați”) sunt:

 • Clienții companiei LPR („Clienți LPR”);
 • clienții Clienților LPR (în principal retaileri (de masă)), inclusiv subcontractanții acestora care acționează în cadrul Circuitului LPR (pentru transporturi, depozitare etc.) („Retaileri”), cu precizarea că această utilizare se va realiza doar în conformitate cu (i) prevederile contractului încheiat între LPR și Clientul LPR („Contract cu Clientul”) și (ii) prevederile articolelor 4 și 5 din prezentul document;
 • orice parte autorizată în mod expres, în scris, de către LPR.

Cu excepția Utilizatorilor Autorizați, nicio altă parte nu este autorizată să utilizeze Paleții LPR și trebuie să-i returneze imediat companiei LPR în cazul în care ar ajunge în posesia Paleților LPR. LPR își rezervă dreptul de a intenta orice acțiune în justiție împotriva oricărei entități fizice sau juridice care deține Paleți LPR în mod neautorizat („Utilizatori Neautorizați”).

UTILIZATORII AUTORIZAȚI AI PALEȚILOR LPR

Paleții LPR sunt închiriați de către Clienții LPR pentru depozitarea și transportul mărfurilor pe care Clienții LPR le vând Retailerilor.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, de către LPR:

 • Paleții LPR goi vor trebui să fie separați de ceilalți paleți și sortați de Retaileri,
 • Paleții LPR trebuie să fie făcuți apoi disponibili pentru colectare. În conformitate cu politica de dezvoltare durabilă a LPR, frecvența colectărilor va depinde de numărul de Paleți LPR disponibili pentru colectare și de posibilitatea de organizare a unui transport grupat.

Retailerii vor informa LPR despre numărul de Paleți LPR aflați în unitățile lor, despre orice circumstanță care ar putea împiedica colectarea, precum și despre orice modificare a unităților lor și a circuitului lor logistic.

Utilizatorii Autorizați vor fi responsabili de asigurarea integrității calitative și cantitative a Paleților LPR. În particular, Utilizatorii Autorizați vor:

 • avea grijă în mod rezonabil de Paleți,
 • avea suficiente resurse și echipamente pentru a gestiona încărcarea și descărcarea Paleților,
 • trata Paleții LPR conform instrucțiunilor LPR în vigoare, furnizate din când în când,
 • depozita Paleții LPR în mod corespunzător și în condiții de protejare și de păstrare adecvată a Paleților LPR, și, în special, prin asigurarea unei ventilații corespunzătoare a zonelor de depozitare și distribuirea adecvată a stivelor în depozite în conformitate cu regulile FIFO, când acest lucru este posibil (cu maximum 40 de paleți per stivă în funcție de regulile de siguranță ale unității),
 • asigura o utilizare în siguranță a Paleților LPR , în special asigurându-se că Paleții LPR nu sunt expuși la nicio contaminare, că sunt lipsiți de orice corpuri străine (capse, cioburi de sticlă etc.) și că nu sunt în contact cu nicio substanță toxică, periculoasă, mirositoare, minerală, organică sau radioactivă. Utilizarea Paleților LPR în interiorul serelor sau pe câmpurile cultivate nu este permisă. Dacă Paleții LPR sunt contaminați sau poluați, Utilizatorii Autorizați vor informa LPR neîntârziat.

Utilizatorii Autorizați sunt conștienți de faptul că Paleții LPR, ca ambalaj terțiar, nu sunt destinați să fie în contact direct cu produsele alimentare.

Utilizatorii Autorizați nu vor refuza să returneze Paleții LPR companiei LPR și nu îi vor utiliza fără autorizarea LPR.

EVIDENȚA STOCURILOR – INVENTARE

LPR folosește un sistem computerizat pentru a monitoriza nivelurile stocurilor de Paleți LPR de la unitățile Retailerilor, acolo unde este cazul.

Pentru Retailerii care primesc Paleți LPR de la Clienții LPR, nivelurile stocurilor sunt calculate în funcție de numărul de Paleți LPR livrați de Clienții LPR și de numărul de Paleți LPR colectați de LPR sau returnați Clienților săi.

LPR va informa Retailerii la intervale regulate, sau la cerere, despre nivelurile stocurilor de Paleți LPR înregistrate. Aceste stocuri contabilizate vor avea caracter obligatoriu pentru Retaileri, cu excepția cazului în care o obiecție detaliată se trimite la LPR în termen de 30 de zile de la comunicarea nivelurilor stocurilor.

LPR și reprezentanții autorizați ai LPR au dreptul să aibă acces rezonabil în unitățile Retailerilor pentru a efectua colectările, a realiza audituri ale stocurilor sau pentru orice alt motiv relevant legat de Paleții LPR. Vizitele și inventarele vor avea loc în timpul programului de lucru al unității respective, iar angajații LPR vor respecta condițiile de siguranță aplicabile.

NORME ȘI REGLEMENTĂRI FITOSANITARE

Câteva cerințe legale și/sau reglementare, inclusiv cele referitoare la normele și reglementările fitosanitare (denumite colectiv „Legi și Reglementări Aplicabile”) se aplică paleților din lemn, în special:

 • Acordul Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la măsurile sanitare și fitosanitare
 • Standardele Internaționale pentru Măsurile Fitosanitare Nr. 15 (ISPM 15) care prevăd un Regulament al materialelor de ambalare din lemn în comerțul internațional, elaborate de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite (FAO) și Convenția internațională pentru protecția plantelor (IPPC).
 • Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European al Consiliului din 26 octombrie 2016 cu privire la măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor și alte reglementări de punere în aplicare, cum ar fi Regulamentul (UE) de punere în aplicare 2019/2072 al Comisiei, din 28 noiembrie 2019.

Important

Regulamentul (UE) 2016/2031 stabilește în special cerințele pentru importul de materiale de ambalare din lemn (inclusiv paleți) din terțe țări în UE.

Toți paleții importați în UE (atât încărcați, cât și goi) din terțe țări trebuie să fie tratați și marcați oficial în conformitate cu ISPM15.

Teritorii UE cu cerințe specifice

 • În sensul Regulamentului (UE) 2016/2031, următoarele teritorii sunt considerate terțe țări: Ceuta, Melilla, Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin și Insulele Canare.

Tratamentul ISPM15 este necesar pentru ambalajul din lemn provenit din unele zone din UE (cum ar fi Portugalia și anumite părți ale Spaniei), în care se știe că este posibil să se găsească nematodul pinului (Decizia de punere în aplicare2012/535/UE a Comisiei din 26 septembrie 2012).

 • Legi naționale. Normele și reglementările susmenționate sunt aplicate și interpretate în diverse moduri în diferitele țări din lume. Acest lucru poate să ducă la un set diferit de cerințe legale, în funcție de țara respectivă.

În special, paleții exportați în afara UE (atât încărcați, cât și goi) în terțe țări ar putea avea nevoie să fie conformi cu cerințe fitosanitare specifice ale țării de import (cum ar fi tratamentul ISPM 15 sau certificatul fitosanitar).

Important - Insulele Canare

În conformitate cu legea spaniolă „Orden APA/1076/2018”, toți paleții importați în și exportați din Insulele Canare (atât încărcați, cât și goi) trebuie tratați și marcați oficial în conformitate cu ISPM15 (inclusiv din și în UE).

Mai multe informații pot fi găsite pe website-ul IPPC: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Important - Insula Reunion

În conformitate cu ordinul prefectural nr. 2011 - 1479 din 30 septembrie 2011, toți paleții importați în Insula Reunion (fie că sunt încărcați sau goi) trebuie să fie tratați și marcați în conformitate cu ISPM15 (inclusiv cei provenind din Uniunea Europeană).

 

Rămâne în orice moment responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor Autorizați să se informeze despre Legile și Reglementările Aplicabile, care se aplică eventual Utilizatorilor Autorizați în calitatea lor de operatori profesioniști și să solicite și să folosească întotdeauna paleți conformi cu ISPM 15 acolo unde este necesar.

Paleții LPR conformi cu ISPM 15 pot fi comandați oricând de către Clienții LPR și livrați în consecință de către LPR, toți în conformitate cu legile aplicabile ale țării de livrare („Paleți LPR ISPM 15”). După ce li se livrează, Clienții LPR și, în sens mai larg, Utilizatorii Autorizați, sunt singurii responsabili pe deplin de utilizarea Paleților LPR ISPM 15 respectivi.

Utilizarea paleților LPR care nu sunt conformi cu Legile și Reglementările Aplicabile din țara de import se face pe riscul Utilizatorilor Autorizați și, prin urmare, LPR nu va accepta nicio pretenție care ar putea rezulta dintr-o astfel de utilizare. LPR își rezervă dreptul de a recupera de la Utilizatorul Autorizat orice costuri și cheltuieli care vor fi făcute de LPR (sau orice daune care pot fi pretinse de către orice terță parte) ca urmare a oricărei utilizări de Paleți LPR neconformi cu ISPM15 (acolo unde utilizarea de Paleți LPR ISPM15 este necesară).

INFORMAȚII

Deși s-au depus toate eforturile pentru furnizarea de informații complete și exacte, LPR nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, și nicio reprezentare privind exactitatea conținutului de pe această pagină web. LPR nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru nicio eroare sau omisiune din informațiile conținute în pagina web sau pentru funcționarea paginii web.

RISCURI ȘI RESPONSABILITATE

Utilizatorii Autorizați (și Utilizatorii Neautorizați) își asumă toate riscurile asociate Paleților LPR când aceștia se află sub controlul lor. În consecință, Utilizatorii Autorizați (și Utilizatorii Neautorizați) vor răspunde pentru orice pierdere sau deteriorare a Paleților LPR, precum și pentru orice daună sau vătămare corporală cauzată de Paleții LPR oricărui bun sau oricărei persoane în timp ce paleții se află sub controlul Utilizatorilor Autorizați (și Utilizatorilor Neautorizați).

LPR poate pretinde direct de la aceștia plata tuturor costurilor rezultate din nereturnarea, pierderea sau deteriorarea Paleților LPR.

Plata despăgubirii nu implică în niciun caz transferul drepturilor de proprietate asupra Paleților LPR.

LITIGII

Acești termeni și condiții sunt guvernați de legislația franceză. Orice litigiu sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu acești termeni va fi supus jurisdicției exclusive a tribunalului de comerț relevant din Toulouse.

DIVERSE

În cazul în care există, Contractul cu Clientul va prevala asupra acestor Termeni și Condiții.