<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gebruiksvoorwaarden van lpr-pallets

TOEPASSING

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle personen of rechtspersonen die gebruik maken van LPR-pallets ("LPR-pallets"), al dan niet in het kader van het verhuurcircuit van LPR-pallets (“LPR-circuit").

Het laden of aanvaarden van goederen op LPR-pallets en het daadwerkelijk in bezit hebben van LPR-pallets binnen of buiten het LPR-circuit, impliceert de erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden").

EIGENDOM

De volledige wettelijke, gunstige en billijke eigendom van LPR-pallets blijft te allen tijde berusten bij LPR Europe BV (en eventuele filialen) ("LPR"). De LPR-pallets mogen niet worden overgedragen, verhuurd of geruild (gratis of tegen betaling), noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke door LPR zijn toegestaan.

LPR-pallets zijn te herkennen aan hun rode kleur en het 'LPR'-logo, dat een geregistreerd handelsmerk is.

Elke imitatie, wijziging of ongeoorloofd gebruik van de merknaam, handelsmerken of producten van LPR vormt een inbreuk op de (intellectuele) eigendomsrechten van LPR, waarvoor de dader aansprakelijk kan worden gesteld.

BEVOEGDE GEBRUIKERS

Entiteiten die bevoegd zijn om LPR-pallets te gebruiken ("Bevoegde Gebruikers") zijn:

 • LPR's klanten ("LPR-klanten");
 • klanten van LPR-klanten (voornamelijk detailhandelaren en winkelketens), met inbegrip van hun onderaannemers die handelen binnen het LPR-circuit (transport, opslag, enz.) ("Detailhandelaren"), met dien verstande dat dit gebruik alleen mag plaatsvinden in overeenstemming met (i) de bepalingen van de overeenkomst tussen LPR en de LPR-klant (de "Klantenovereenkomst") en (ii) de bepalingen van artikel 4 en 5 van deze overeenkomst;
 • elke partij die uitdrukkelijk schriftelijk door LPR is gemachtigd.

Uitgezonderd Bevoegde Gebruikers heeft geen enkele andere partij toestemming om LPR-pallets te gebruiken en moeten deze onverwijld aan LPR worden geretourneerd, indien deze in het bezit komt van LPR-pallets. LPR behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke niet-bevoegde persoon of rechtspersoon die LPR-pallets in bezit heeft ("Niet-Bevoegde Gebruikers").

BEVOEGD GEBRUIK VAN LPR-PALLETS

De LPR-pallets worden door LPR-klanten ingehuurd voor de opslag en het transport van de goederen die LPR-klanten aan detailhandelaren verkopen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door LPR:

 • moeten detailhandelaren de lege LPR-pallets scheiden van andere pallets en die sorteren,
 • moeten de LPR-pallets vervolgens worden klaargezet voor de inzameling. In overeenstemming met LPR’s beleid inzake duurzame ontwikkeling zal de frequentie van de inzameling afhangen van het aantal LPR-pallets dat beschikbaar is voor inzameling en van de mogelijkheid om een gezamenlijk transport te organiseren.

De detailhandelaren moeten LPR op de hoogte houden van het aantal LPR-pallets op hun site, van alle omstandigheden die de inzameling kunnen belemmeren en van eventuele wijzigingen in hun locaties en logistieke circuit.

De Bevoegde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwalitatieve en kwantitatieve integriteit van de LPR-pallets. De Bevoegde Gebruikers moeten met name:

 • de pallets zorgvuldig behandelen;
 • over voldoende middelen en apparatuur beschikken om de pallets te kunnen laden en lossen;
 • de LPR-pallets behandelen overeenkomstig de geldende instructies van LPR die van tijd tot tijd worden verstrekt;
 • de LPR-pallets op gepaste wijze opslaan en onder omstandigheden die de LPR-pallets voldoende beschermen en vrijwaren, meer bepaald door te zorgen voor een goede ventilatie van de opslagruimtes en een goede verdeling van de stapels in magazijnen,, waar mogelijk, volgens de FIFO-regel (met een maximum van 40 pallets per stapel, afhankelijk van de geldende veiligheidsvoorschriften op de locatie);
 • zorgen voor een veilig gebruik van LPR-pallets, meer bepaald door ervoor te zorgen dat de LPR-pallets vrij zijn van verontreiniging van welke aard dan ook, of van enig vreemd lichaam (nietjes, glasbreuk, enz.) en niet in contact komen met giftige, gevaarlijke, geurige, minerale, organische of radioactieve stoffen. Het is niet toegestaan om de LPR-pallets te gebruiken in serres of op kweekvelden. Als de LPR-pallets verontreinigd of vervuild zijn, moeten de Bevoegde Gebruikers LPR hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

De Bevoegde Gebruikers zijn zich bewust van het feit dat de LPR-pallets, als tertiaire verpakking, niet bedoeld zijn om rechtstreeks in contact te komen met voedingsmiddelen.

De Bevoegde Gebruikers zullen niet weigeren om de LPR-pallets terug te sturen naar LPR en zullen ze niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming van LPR.

VOORRAADBEHEER - INVENTARISATIE

LPR gebruikt van een geautomatiseerd systeem om de LPR-palletvoorraden op de site, indien van toepassing, van de detailhandelaar te controleren.

Voor detailhandelaren die LPR-pallets van LPR-klanten ontvangen, zijn de voorraadniveaus gebaseerd op het aantal LPR-pallets dat door de LPR-klanten wordt geleverd en het aantal LPR-pallets dat door LPR wordt opgehaald of aan zijn klanten wordt geretourneerd.

LPR informeert de detailhandelaren op regelmatige basis of op verzoek over de geregistreerde LPR-palletvoorraden. Deze geboekte voorraden zijn bindend voor de detailhandelaren, tenzij er binnen 30 dagen na de mededeling van de voorraadniveaus een gedetailleerd bezwaar wordt overgemaakt aan LPR.

LPR en de bevoegde vertegenwoordigers van LPR hebben het recht om redelijke toegang te verkrijgen tot de sites van de detailhandelaren om pallets in te zamelen, voorraadcontroles uit te voeren of voor enig ander relevant doel in verband met LPR-pallets. De bezoeken en inventarisaties vinden plaats tijdens de openingstijden van de betreffende site en de medewerkers van LPR zullen voldoen aan de geldende veiligheidsvoorwaarden.

FYTOSANITAIRE REGELS EN VOORSCHRIFTEN

In het bijzonder voor houten pallets gelden verschillende wettelijke en/of reglementaire vereisten, waaronder die met betrekking tot sanitaire en fytosanitaire regels en voorschriften (gezamenlijk de "Toepasselijke wet- en regelgeving"):

 • De Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie.
 • De Internationale normen voor fytosanitaire maatregelen nr. 15 (ISPM 15), die voorzien in een regeling voor verpakkingsmateriaal van hout in de internationale handel, ontwikkeld door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten (IPPC).
 • Verordening (EU) nr. 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en overige uitvoeringsverordeningen zoals Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019.

Focus

Verordening (EU) 2016/2031 stelt meer bepaald de eisen vast voor de invoer van verpakkingsmateriaal van hout (met inbegrip van pallets) uit derde landen in de EU.

Alle pallets die uit derde landen worden ingevoerd in de EU (geladen of leeg), moeten worden behandeld en officieel gemerkt overeenkomstig ISPM15.

EU-grondgebied met specifieke eisen

 • Voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 2016/2031 worden de volgende gebieden als derde landen beschouwd: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin en de Canarische Eilanden.

De ISPM15-behandeling is vereist voor houten verpakkingen afkomstig uit bepaalde EU-gebieden (zoals Portugal en bepaalde delen van Spanje), waarvan bekend is dat het dennenaaltje er voorkomt (2012/535/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 september 2012).

 • Nationale wetgeving. De bovengenoemde normen en voorschriften worden op verschillende manieren toegepast en geïnterpreteerd in de verschillende landen in de wereld. Dit kan leiden tot uiteenlopende wettelijke vereisten, afhankelijk van het land in kwestie.

In het bijzonder voor pallets die naar derde landen buiten de EU worden geëxporteerd (geladen of leeg) kan het voorvallen dat zij moeten voldoen aan specifieke fytosanitaire vereisten van het land van invoer (zoals de ISPM 15-behandeling of het fytosanitaire certificaat).

Focus - Canarische Eilanden

Volgens de Spaanse wet "Orden APA/1076/2018" moeten alle pallets die worden ingevoerd in en uitgevoerd uit de Canarische Eilanden (geladen of leeg) moeten behandeld en officieel gemarkeerd zijn overeenkomstig de ISPM15 (ook van en naar de EU).

Meer informatie vindt u op de IPPC-website: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15

Focus - Eiland Réunion

Overeenkomstig het prefectorale besluit nr. 2011 - 1479 van 30 september 2011 moeten alle pallets die op het eiland Réunion worden ingevoerd (geladen of leeg) worden behandeld en gemerkt overeenkomstig ISPM15 (ook vanuit de Europese Unie).

 

De Bevoegde Gebruikers blijven te allen tijde als enige verantwoordelijk om zich te informeren over de Toepasselijke Wet- en Regelgeving die relevant is in hun hoedanigheid van professionele operator, en om steeds ISPM 15-conforme pallets aan te vragen en te gebruiken waar dat nodig is.

ISPM 15-conforme LPR-pallets kunnen altijd door LPR-klanten worden besteld en dienovereenkomstig door LPR worden geleverd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land van levering ('ISPM 15 LPR-pallets'). Na levering zijn de LPR-klanten, en meer in het algemeen de Bevoegde Gebruikers, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de betreffende ISPM 15 LPR-pallets.

Het gebruik van LPR-pallets die niet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van het land van invoer is op risico vans de Bevoegde Gebruikers, bijgevolg accepteert LPR geen claims die het gevolg zijn van dergelijk gebruik. LPR behoudt zich het recht voor om alle kosten en uitgaven die door LPR worden gemaakt als gevolg van (of die voortvloeit uit schade die door derden kan worden geclaimd in verband met) het gebruik van niet-ISPM15 LPR-pallets (waarbij het gebruik van ISPM15 LPR-pallets vereist is) te verhalen op de Bevoegde gebruiker.

INFORMATIE

Hoewel alles in het werk is gesteld om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, geeft LPR geen garanties, expliciet of impliciet, of verklaringen over de nauwkeurigheid van de inhoud van deze webpagina. LPR kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of omissies in de informatie op de webpagina of in de werking van de webpagina.

RISICO'S & AANSPRAKELIJKHEID

Bevoegde Gebruikers (en niet-Bevoegde Gebruikers) nemen alle risico's in verband met de LPR-pallets op zich wanneer ze onder hun controle zijn. Bevoegde Gebruikers (en Niet-Bevoegde Gebruikers) zijn bijgevolg aansprakelijk voor elk verlies van of schade aan LPR-pallets, evenals voor elke schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door de LPR-pallets aan eigendommen of personen terwijl ze onder de controle van de Bevoegde Gebruikers (en Niet-Bevoegde Gebruikers) zijn.

Alle betalingen die hieruit voortvloeien en in het bijzonder de schadevergoeding voor niet geretourneerde, verloren of beschadigde LPR Pallets kunnen rechtstreeks door LPR van hen worden gevorderd.

In geen geval zal de betaling van een schadeloosstelling leiden tot een overdracht van eigendomsrechten met betrekking tot LPR-pallets.

GESCHILLEN

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde handelsrechtbank van Toulouse.

DIVERSE

De Klantovereenkomst, in voorkomend geval, heeft voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.